เข้าสู่ระบบ
Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง
Username *
Password *
โปรดอ่าน
  • ระบบนี้ไม่ใช่ระบบสำหรับสมัครเข้าร่วมการอบรม Workshop
  • ระบบนี้ใช้สำหรับดูการถ่ายทอดสด Streaming และ ดูบันทึกการอบรมย้อนหลังเท่านั้น
  • หากต้องการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน สำหรับสมัครเข้าอบรม Workshop โปรดคลิกที่ปุ่ม Register ในแต่ละโครงการเพื่อไปยังเว็บไซต์การประชุมวิชาการ Sirirajconferene เพื่อทำการสมัคร/รีเซ็ทรหัสผ่าน โดย คลิกที่เมนู โครงการอบรม > เลือกโครงการ > กดปุ่ม Register
  • หรือ ท่านสามารถอบรมผ่าน SHEE Online เพื่อเก็บ CPD ได้

เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับด้านการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ เทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน รวมทั้งนำปัญหาที่พบในการจัดการเรียนการสอนมาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น 

วัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน แนวทางการเลือกเนื้อหาวิชาให้เหมาะสมกับระดับนักศึกษา, วิธีการจัดการเรียนการสอนรูปแบบต่างๆ และแนวทางการเลือกวิธีการสอนให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ของรายวิชาและของคณะฯ , การพัฒนาและการใช้สื่อการศึกษารูปแบบต่างๆ และแนวทางการปรับปรุงพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในส่วนที่อาจารย์รับผิดชอบ โดยเป็นการบรรยายระยะสั้น ประมาณ 2 ชั่วโมงต่อโครงการ