Line Official SHEE connect

หากติดปัญหา หรือ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
สามารถติดต่อได้ที่
Line Official


หรือ Facebook Page : mahidol.shee
หรือ โทร 024199978 / 024195194
SHEE Course Online (Full Course)

SHEE Online Courses (Full Course)

SHEE Online Courses (Full Course)

คอร์สอบรมออนไลน์ มีระยะเวลาในการอบรม เริ่มต้นที่

ราคาหลักสูตร

เทียบเท่า

การอรม 

ระยะเวลา

อบรมออนไลน์

500 บาท2 ชม.30 วัน
1,500 บาท7 ชม.60 วัน
3,000 บาท14 ชม.120 วัน
4,500 บาท21 ชม.

180 วันDelivering a great online lecture - Online Course

Delivering a great online lecture - Online Course

ในการสอน lecture ในห้องเรียนก็ยากอยู่แล้วที่จะทำให้ผู้เรียนอยู่กับบทเรียนตลอดเวลา และ เมื่อต้องทำการ..

1,500.00 บ.

Effective Preclinical teaching - Online Course

Effective Preclinical teaching - Online Course

สอนอย่างไรไม่ให้หลับ กลับไปพร้อมความรู้ ครูจะอยู่อย่างไรกับ GEN Yทุกวันนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง เทคโนโ..

3,000.00 บ.

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Course

Essential skills for clinical teachers - Online Courseเข้าใจ เข้าถึง การสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอ..

3,000.00 บ.

Technology enhanced learning - Online course

Technology enhanced learning - Online course

ปัจจุบันเทคโนโลยีด้านการศึกษามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และมีสื่อหรือเครื่องมือใหม่ ๆ เกิดขึ้นตลอดเวลา..

1,500.00 บ.

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21- Online Course

สร้างสื่อการสอนอย่างไร ให้ตรงใจ GEN Zโปรดระวังสินค้านี้สำหรับบุคคลทั่วไป ที่ต้องการซื้อเป็นของตนเอง ..

3,000.00 บ.

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

การเรียนรู้แบบ Active Learning - Online Course

สอนอย่างไรให้นักเรียนตื่นตัว และไม่กลัวที่จะเรียนรู้เมื่ออาจารย์แพทย์ต้องสอนนักศึกษาแพทย์ 200-300 คน..

1,500.00 บ.

Basic non-technical skills for healthcare providers - Online Course

Basic non-technical skills for healthcare providers - Online Course

เข้าใจพื้นฐาน Non-technical skills (NTS) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดความผิดพลาดในการดูแลผู้ป่ว..

1,500.00 บ.

Developing a Competency-Based Curriculum

Developing a Competency-Based Curriculum

 การพัฒนาหลักสูตร หากเข้าใจพื้นฐาน และ ความสำคัญ ก็จะช่วยให้การพัฒนาหลักสูตรมีประสิทธิภาพยิ่งขึ..

3,000.00 บ.

Essential doctor-patient communication skills - Online Course

Essential doctor-patient communication skills - Online Course

หลักสูตรจะให้ความรู้แก่ท่านในการสื่อสารที่ดีมีวิธีการอย่างไร และสอนแพทย์อย่างไร ให้สื่อสารกับผู้ป่วย..

3,000.00 บ.

How to create virtual classroom - Online course

How to create virtual classroom - Online course

หลักสูตรนี้จะช่วยให้ผู้เรียนสามารถสร้าง Virtual Classroom ได้ ด้วยตนเอง โดยจะสอนใช้ Platform ของ Mic..

1,500.00 บ.

Media creation tools for online course - Online Course

Media creation tools for online course - Online Course

หลักสูตรเกี่ยวกับการใช้สื่อออนไลน์ ด้วยเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาและก้าวหน้าอย่างก้าวประโดด การนำสื่อออน..

1,500.00 บ.

SP online course หลักสูตร 1 การแสดงพื้นฐาน (basic acting) : Module 1 Becoming a standardized patient

SP online course หลักสูตร 1 การแสดงพื้นฐาน (basic acting) : Module 1 Becoming a standardized patient

เข้าถึงบทบาท แสดงได้ถูกต้อง และ มีประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษาแพทย์ บางครั้งก็มีความจำเป็นต้องใช้ผู้ป..

1,200.00 บ.

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ : Part 1 Basic principle and teaching techniques

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ : Part 1 Basic principle and teaching techniques

การอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประกอบด้วยจำนวน 2 พาร์ท ซึ่งเป็นความรู้ที่ครูแพทย..

4,500.00 บ.

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ : Part 2 Assessment and evaluation

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ : Part 2 Assessment and evaluation

โครงการอบรม เรื่อง ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่  - Part 2 Assessment and evaluation ..

3,000.00 บ.

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

Advanced skills for clinical teachers - Online Course

รู้ลึก รู้จริง ถึงเทคนิคการสอนอย่างมีประสิทธิภาพในการสอนนักศึกษาแพทย์ ยังมีเทคนิคขั้นสูงอีกมากมายที่..

3,000.00 บ.

แสดง 1 ถึง 15 จากทั้งหมด 19 รายการ (2 หน้า)