ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 (หลักสูตรอบรมระยะสั้น)


 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษา
หลักสูตรอบรมระยะสั้น (Short Course)


เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 6 ธันวาคม - 17 ธันวาคม 2564
เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
―――――――――――――――――――――――
■ เปิดรับบุคคลทั่วไปที่มีใจรักด้านการศึกษา
 นักศึกษาที่กำลังศึกษาระดับปริญญาตรีก็สามารถสมัครได้

 เปิดเรียนวันที่ 10 มกราคม 2565

 อยากเรียนแบบไหน
เลือกได้ทั้ง 3 รูปแบบการเรียน

Face to Face

เรียนในห้องเรียน

Synchronous learning

เรียนออนไลน์แบบ real-time

Asynchronous learning

เรียนผ่านวิดีโอย้อนหลังด้วยตนเอง

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

Tel. คุณรัตนสุดา 0 2419 6637
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Facebook Master of Science Program in Health Science Education - MU 

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง