ประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ

เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจ เข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตร สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2564 (รอบที่2)

 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปิดรับสมัครผู้ที่สนใจเข้าศึกษาใน

 

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง