กำหนดการเปิด-ปิด ภาคเรียน

กำหนดการ เปิด-ปิด ภาคเรียน ประจำปีการศึกษา 2562

 

ภาคการศึกษาที่ 1

รายการ  กำหนดเปิดเรียน  กำหนดสิ้นสุด 
 ภาคต้น ปีการศึกษา 2562  อังคาร 13 สิงหาคม 2562  ศุกร์ 6 ธันวาคม 2562
สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 109-111 

 

 

 

ภาคการศึกษาที่ 2

รายการ  กำหนดเปิดเรียน  กำหนดสิ้นสุด 
ภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 จันทร์ 6 มกราคม 2563 ศุกร์ 1 พฤษภาคม 2563
สอบถามรายละเอียด :
งานบริการการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย

อาคารบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170
โทรศัพท์ 0-2441-4125 ต่อ 109-111

 

 

 

 

M.Sc HSE

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นสาขาที่มุ่งพัฒนาอาจารย์แพทย์ทุกสาขา พยาบาล และ บุคลากรสายสนับสนุนที่ปฏิบัติงานด้านแพทยศาสตรศึกษา สามารถเข้าศึกษาและนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับสถาบันของตนเองได้ 

โทร : 02-419-6637
Facebook : M.Sc HSE

ที่ตั้ง