ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดอบรมนั้น จะต้องผ่านการอบรมโครงการ Essential skills for clinical teachers ของศิริราชมาก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรม Advance skills for clinical teachers ได้

สำหรับผู้ที่เคยศึกษาโครงการ Essential skills for clinical teachers มาแล้วมากกว่า 5 ปี ควรเข้าศึกษาใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
1  Phommatheb  Khongsomebath  Essential skills for clinical teachers
 27 - 28  กุมภาพันธ์
 2563
2  กชพรรณ  ฟักเขียว  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 6 (New staff)
 2 - 9  ตุลาคม
  2556
3  กชวรรณ  บุญญวัฒน์  Essential skills for clinical teachers
 23 - 24  พฤษภาคม
 2562
4  กตัญญุตา  นาคปลัด  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  สิงหาคม
 2562
5  กติกา  นวพันธุ์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 4 (New staff)
 2 - 5  พฤศจิกายน
  2553
6  กนกพจน์  จันทร์ภิวัฒน์  Essential skills for clinical teachers
 23 - 24  พฤษภาคม
 2561
7  กนกพร  มงคลรัตโนทัย  Clinical Teaching
 25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
8  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching
 25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
9  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching
 16 - 17  กันยายน
  2552
10  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching
 5 - 6  พฤศจิกายน
  2555
11  กนกพร  สรรพวิทยกุล  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  สิงหาคม
 2562
12  กนกพร  คุณาวิศรุต  Essential skills for clinical teachers
 1 - 2  พฤศจิกายน
 2561
13  กนกพรรณ  เรืองนภา  Essential skills for clinical teachers
 6 - 7  พฤศจิกายน
 2560
14  กนกรัตน์  สุวรรณสิทธิ์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 9 (New staff)
 7 พฤศจิกายน  2 ธันวาคม
 2559
15  กนกรัตน์  เรืองสกุลราช  Clinical Teaching
 13 - 14  กันยายน
  2553
16  กนกรัตน์  พรพาณิชย์  Clinical Teaching
 24 - 27  พฤศจิกายน
  2548
17  กนกรัตน์  สุขะตุงคะ  Clinical Teaching
 25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
18  กนกวรรณ  ลิ้มศรีเจริญ  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)
 21 - 29  กรกฎาคม
  2549
19  กนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ์  Clinical Teaching
 25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
20  กนกวรุณ  วัฒนนิรันตร์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 9 (New staff)
 7 พฤศจิกายน  2 ธันวาคม
 2559
21  กนกวลัย  กุลทนันทน์  Clinical Teaching
 26 - 27  กันยายน
  2556
22  กนกอร  วัฒนพรชัย  Essential skills for clinical teachers
 15 - 16  มิถุนายน
 2560
23  กนกอร  สุคนธมาน  Clinical Teaching
 25 - 26  มีนาคม
  2551
24  กนิฎฐา  เลิศดำรงค์ลักษณ์  Essential skills for clinical teachers
 19 - 20  กุมภาพันธ์
  2558
25  กมล  อุดล  Clinical Teaching
 23 - 26  มิถุนายน
  2548
26  กมล  เผือกเพ็ชร์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)
 21 - 29  กรกฎาคม
  2549
27  กมล  สุวรรณการ  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 7 (New staff)
 6 - 25  ตุลาคม
 2557
28  กมล  ภัทราดูลย์  Essential skills for clinical teachers
 13 - 14  สิงหาคม
  2558
29  กมลชนก  มณีฉาย  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  กรกฎาคม
 2562
30  กมลทิพย  เลิศชัยสถาพร  Essential skills for clinical teachers
 17 - 18  สิงหาคม
  2559
31  กมลทิพย์  ภู่สว่าง  Clinical Teaching
 5 - 6  พฤศจิกายน
  2555
32  กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ  Clinical Teaching
 25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
33  กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ  Clinical Teaching
 14 - 17  ตุลาคม
  2547
34  กมลทิพย์  หาญผดุงกิจ  Essential skills for clinical teachers
 3 - 4  พฤศจิกายน
  2557
35  กมลทิพย์  ศุกลรัตน์  Essential skills for clinical teachers
 23 - 24  กุมภาพันธ์
  2559
36  กมลทิพย์  กุลวิภากร  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 11 (New staff)
 5 - 23  พฤศจิกายน
 2561
37  กมลพร  แก้วพรสวรรค์  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  สิงหาคม
 2561
38  กมลพร  แก้วพรสวรรค์  Clinical Teaching
 23 - 26  มิถุนายน
  2548
39  กมลพร  วรรณฤทธิ์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 5 (New staff)
 8 - 12  ตุลาคม
  2555
40  กมลพันธ์  ลิ่มเล็ก  Essential skills for clinical teachers
 15 - 16  กุมภาพันธ์
 2561
41  กมลรัชฎ์  จงธนากร  Clinical Teaching
 13 - 14  กรกฎาคม
  2552
42  กมลเนตร  วรรณเสวก  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 5 (New staff)
 8 - 12  ตุลาคม
  2555
43  กมลเนตร  วรรณเสวก  Clinical Teaching
 29 - 30  กรกฎาคม
  2553
44  กรกฎ  นามเสนาะ  Essential skills for clinical teachers
 23 - 24  พฤษภาคม
 2561
45  กรกฏ​  โตวชิราภรณ์  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  กรกฎาคม
 2562
46  กรภัทร  มยุระสาคร  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 9 (New staff)
 7 พฤศจิกายน  2 ธันวาคม
 2559
47  กรมิกา  วินิจกุล  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ รุ่น 6 (New staff)
 2 - 9  ตุลาคม
  2556
48  กรรณิการ์  นิติเจริญพงศ์  Essential skills for clinical teachers
 3 - 4  มีนาคม
  2559
49  กรวิก  มีศิลปวิกกัย  Essential skills for clinical teachers
 28 - 29  มิถุนายน
  2559
50  กรัณฑรัตน์  ปิยนันท์จรัสศรี  Essential skills for clinical teachers
 22 - 23  สิงหาคม
 2562