เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Digital tools for disruptive education รุ่นที่ 3

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

          การจัดทำสื่อการเรียนการสอนของผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

          การจัดทำสื่อสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน และยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายในคณะฯ จำนวนหนึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือหลายๆอย่างที่ใช้ในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

          ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Digital tools for disruptive education” ให้แก่ผู้บริหาร อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ที่มีคุณภาพและทันสมัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรมสามารถ

  1. ระบุความจำเป็นในการปรับเปลี่ยนการจัดการเรียนการสอนในยุคปัจจุบัน
  2. เตรียมการเพื่อจะใช้เครื่องมือดิจิทัลในการจัดการเรียนการสอน
  3. ระบุหลักการในการใช้เครื่องมือดิจิทัลต่าง ๆ ในการจัดการเรียนการสอน

เนื้อหาพอสังเขป

          เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการเตรียมการสำหรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการจัดทำสื่อการสอนออนไลน์ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะความรู้ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม  โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ

กิจกรรมในการดำเนินงาน  

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 วัน โดยวิทยากรเป็นอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคคลากรภายนอกคณะฯ โดยเป็นการอบรมแบบ SHEE live training  อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM   

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นผู้บริหาร อาจารย์ นักวิชาการศึกษา และนักเทคโนโลยีการศึกษา ทั้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคคลากรภายนอกคณะฯ จำนวน 30 ท่าน  

 

 

 

 

 ปิดรับสมัคร

Digital tools for disruptive education รุ่นที่ 3

วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว

ผู้จัดการอบรมขอขอบคุณทุกท่านและขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป