ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *
วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2565


 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

หรือ

เข้าร่วมฟังการบรรยายผ่านระบบออนไลน์ SHEE Streaming

(สำหรับบุคากรศิริราช และ บุคลากรภายนอกคณะฯ ที่ต้องการเข้ารับฟังผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น)

 

 

 

หลักการและเหตุผล

       ความเป็นอาจารย์มืออาชีพเป็นแนวคิดที่เกิดขึ้นมานานแล้วโดยเฉพาะในสหราชอาณาจักรและในประเทศออสเตรเลีย สหราชอาณาจักรได้จัดทำ UK Professional Standard Framework (UKPSF) ซึ่งกำหนดว่าอาจารย์มืออาชีพจะต้องมีคุณสมบัติที่สำคัญ ๓ ด้าน คือ Areas Activity, Knowledge และ Professional Value และมีระดับของมาตรฐานอาจารย์ ๔ ระดับ คือ Associate Fellow, Fellow, Senior Fellow และPrincipal Fellow ซึ่งสอดคล้องและใกล้เคียงกับ Australian Professional Standard for Teachers ของประเทศออสเตรเลีย ซึ่งกำหนดมาตรฐานอาจารย์มืออาชีพไว้ ๓ ด้าน คือ Professional Knowledge, Professional Practice และ Profession Engagement และมีระดับมาตรฐานอาจารย์ ๔ ระดับ คือ Graduate, Proficient, Highly Accomplished และ Lead โดยประเทศไทยได้กำหนดมาตรฐานอาจารย์ มืออาชีพไว้ ๓ ด้าน คือ องค์ความรู้ (Knowledge) สมรรถนะ (Competencies) และค่านิยม (Values) ซึ่งมีระดับมาตรฐานอาจารย์ ๔ ระดับ คือ ระดับที่ ๑ ระดับที่ ๒ ระดับที่ ๓ และระดับที่ ๔

       การพัฒนาอาจารย์ให้เป็นมืออาชีพทั้งด้านการวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และการจัดการเรียนการสอน และเป็นความต้องการของคณาจารย์ที่ต้องการพัฒนาตนเองทางด้านการเรียนการสอน ซึ่งเป็นการพลิกบทบาทของคณาจารย์ให้มีความเชี่ยวชาญในการพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถที่จำเป็นต่อการเรียนรู้ของผู้เรียน แนวทางการส่งเสริมคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ในสถาบันอุดมศึกษา ตั้งอยู่บนพื้นฐานของการยกระดับคุณภาพการศึกษาเพื่อการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตโดยใช้กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติเป็นเครื่องมือ การพัฒนาและการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ การปฏิรูปการศึกษาตามนโยบายของรัฐบาล และกรอบการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพของต่างประเทศ โดยได้ให้ความสำคัญในการมีส่วนร่วมของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะผู้บริหารและคณาจารย์จากสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งในการเข้าร่วมประชุมหารือและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคณาจารย์ทางด้านการเรียนการสอนเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะสามารถทำให้เห็นพัฒนาการของอาจารย์ได้อย่างต่อเนื่อง

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Getting ready for teacher professional standard (SI-PSF and MU-PSF)” ให้แก่อาจารย์ เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินระดับมาตรฐานอาจารย์ด้านการศึกษาต่อไป

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (Profession standard framework)
  2. เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการบูรณาการทักษะ Non-technical skills ที่ตอบโจทย์ PSF

 

เนื้อหาโดยสังเขป

         เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการของการพัฒนาอาจารย์มืออาชีพ (Profession standard framework) และการจัดการเรียนการสอน การประเมินผล และการบูรณาการทักษะ Non-technical skills ที่ตอบโจทย์ PSF

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 1 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2565  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท

  1. อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM  (สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล บุคลากรภายในคณะฯ เท่านั้น) 
  2. SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ สามารถเลือกลงทะเบียนได้ตามความเหมาะสม 

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็น

อาจารย์ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 40 ท่าน และ

อาจารย์ ภายนอกคณะฯ  จำนวน 70 ท่าน 

 

 

ตารางค่าลงทะเบียน แบบ Onsite

ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประเภทผู้สมัครราคาล่วงหน้า
วันนี้ - 18 ส.ค. 65
ราคาปกติ
19 - 25 ส.ค. 65
สมัครหน้างาน
บุคคลภายนอกคณะฯ ทั่วไป1,4001,6002,000
บุคคลภายนอกคณะฯ ที่มีคูปอง9001,6002,000
บุคคลจากสถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ7001,6002,000
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ7001,6002,000
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล1,1001,6002,000
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยกเว้นค่าสมัคร1,6002,000

 

ตารางค่าลงทะเบียน SHEE Streaming ชมการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

ประเภทผู้สมัครราคาล่วงหน้า
วันนี้ - 18 ส.ค. 65
ราคาปกติ
19 - 25 ส.ค. 65
สมัครหน้างาน
บุคคลภายนอกคณะฯ ทั่วไป8001,0001,200
บุคคลภายนอกคณะฯ ที่มีคูปอง3001,0001,200
บุคคลจากสถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ4001,0001,200
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ4001,0001,200
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล6001,0001,200
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยกเว้นค่าสมัคร1,0001,200