ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Performance assessment validation ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2565
ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

หลักการและเหตุผล

         การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากจะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้วยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน สะท้อนคุณภาพการการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาด้วย

         สำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษา จะมีการวัดและประเมินผลในหลากหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็น วัดผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา คุณลักษณะทางจิตวิทยา หรือแม้แต่ทักษะการปฏิบัติ ซึ่งการวัดและประเมินผลในแต่ละมิติ ก็จะแตกต่างกันออกไป โดยการวัดและประเมินผลจะมีประสิทธิภาพมากน้อยเพียงใด ส่วนสำคัญก็คือ เครื่องมือที่ใช้วัด ซึ่งการออกแบบและโครงสร้างของเครื่องมือที่เหมาะสมจะช่วยให้การวัดและประเมินผลมีประสิทธิภาพสูงสุด

         การวัดและประเมินผลด้านทักษะการปฏิบัติ เป็นการวัดที่ท้าทายพอสมควร องค์ประกอบสำคัญคือเครื่องมือและผู้วัดประเมินผล สำหรับการสร้างเครื่องมือการวัดและประเมินผลทักษะการปฏิบัติ มีด้วยการหลายส่วน เริ่มตั้งแต่การตั้งวัตถุประสงค์ของการวัดและประเมินผล การออกแบบโครงสร้างของเครื่องมือ การสร้างเครื่องมือ การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ ไปจนถึงการทำให้ผู้ใช้เครื่องมือมีความเข้าใจและเป็นมาตรฐานเดียวกันก่อนนำไปใช้งานจริง

         จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Performance assessment validation” ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 เพื่อให้ความรู้เรื่องการวิเคราะห์ระบบงานและการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการวัดทักษะการปฏิบัติให้แก่อาจารย์และผู้ที่สนใจ ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องธรรมชาติและลักษณะของทักษะการปฏิบัติ

2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เรื่องการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการวัดทักษะการปฏิบัติ

3. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถออกแบบและสร้างเครื่องมือการวัดทักษะการปฏิบัติเบื้องต้นได้

4. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือประเมินทักษะการปฏิบัติ

5. เพื่อให้ผู้เข้าอบรมสามารถแปลผลคะแนนการประเมินทักษะการปฏิบัติได้

 

เนื้อหาโดยสังเขป

       เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการวิเคราะห์ระบบงานและการกำหนดพฤติกรรมที่พึงประสงค์ในการวัดทักษะการปฏิบัติ

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 1 วัน โดยวิทยากรเป็นบุคลากรจากภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 2565 ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์ ทั้งบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภายนอกคณะฯ  จำนวน 40 ท่าน 

 

 

ตารางค่าลงทะเบียน

ณ ห้องประชุมสิรินธร อาคารเฉลิมพระเกียรติ ชั้น G คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

ประเภทผู้สมัครราคาล่วงหน้า
วันนี้ - 26 ส.ค. 65
ราคาปกติ
27 ส.ค. - 2 ก.ย. 65
สมัครหน้างาน
บุคคลภายนอกคณะฯ ทั่วไป1,3001,5001,800
บุคคลจากสถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ7001,500
1,800
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ7001,500
1,800
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล1,0001,500
1,800
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยกเว้นค่าสมัคร1,500
1,800

 

ตารางค่าลงทะเบียน SHEE Streaming ชมการบรรยายผ่านระบบออนไลน์

ประเภทผู้สมัครราคาล่วงหน้า
วันนี้ - 26 ส.ค. 65
ราคาปกติ
27 ส.ค. - 2 ก.ย. 65
สมัครหน้างาน
บุคคลภายนอกคณะฯ ทั่วไป8001,0001,200
บุคคลจากสถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ4001,0001,200
อาจารย์และนักศึกษาปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ4001,0001,200
ศิษย์เก่าหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล6001,0001,200
บุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลยกเว้นค่าสมัคร1,0001,200