ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ (User experience research)

27 กันยายน พ.ศ. 2565
ห้องประชุม 1514 ชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์
คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

 

 

หลักการและเหตุผล

             จากการวางเป้าหมายและพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โดยฝ่ายการศึกษาได้รับมอบหมายและมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และกำกับสนับสนุน ภาควิชา สถาน และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี  การวัดและประเมินผล  การให้บริการทางการศึกษา การติดตามผลบัณฑิตแพทย์ และการผลิตงานวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

              การวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา  สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัดฝ่ายการศึกษา ภาควิชา สถาน และโรงเรียนต่างๆ ซึ่งหากบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรลุเป้าหมายการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้  และมีความแข็งแกร่งทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

            จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้” ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565  เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รู้จักวิธีการวิจัยอีกวิธีหนึ่งที่เรียกว่า การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ โดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ หลักการ แนวคิด กระบวนการและวิธีการออกแบบการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ให้แก่บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีวิจัย “ การวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ ”
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้เรียนรู้เกี่ยวกับ แนวคิด วิธีการ และกระบวนการในการทำวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

 

เนื้อหาโดยสังเขป

      เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับความสำคัญของการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้ หลักการ แนวคิด กระบวนการและวิธีการออกแบบการวิจัยประสบการณ์ผู้ใช้

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ โดยวิทยากรเป็นบุคลากรจากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ในวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 

ห้องประชุม 1514 ชั้น 15 อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นบุคลากรทางการศึกษาภายในศิริราช จำนวน 40 ท่าน

 

 

รับสมัครเฉพาะบุคลากรศิริราช

เท่านั้น