ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Assessment workshop for clinical teachers

วันที่ 23-25 มีนาคม พ.ศ. 2565
อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM

 

 


 

 เปลี่ยนแปลงสถานที่การอบรมเป็น  อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019

 

หลักการและเหตุผล

              การวัดและประเมินผลทางการศึกษาเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เพื่อให้ได้มาซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จำเป็นในการพิจารณาว่าผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์และมาตรฐานการเรียนรู้ นอกจากนี้จะมีประโยชน์โดยตรงต่อผู้เรียนแล้วยังสะท้อนถึงประสิทธิภาพการสอนของผู้สอน สะท้อนคุณภาพการการจัดการศึกษาของสถาบันการศึกษาด้วย

              สำหรับการวัดและประเมินผลทางการศึกษาของผู้เรียนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตมีความแตกต่างจากหลักสูตรอื่นๆ โดยเฉพาะในระดับชั้นคลินิกเนื่องจากมีรูปแบบการวัดและประเมินที่หลากหลาย มีลักษณะเฉพาะ เช่น การสอบปรนัย (multiple-choice question), การสอบอัตนัย (Modified Essay Question), การสอบปากเปล่า, การสอบปฏิบัติทางคลินิกรายสั้นและยาว, การสอบปฏิบัติหลายสถานีทางคลินิก (Objective structured Clinical Examination), การประเมินด้วยการสังเกตพฤติกรรมและการปฏิบัติงาน, การประเมินด้วยการสังเกตการทำงานเป็นกลุ่ม และการประเมินด้วยแฟ้มสะสมงาน เป็นต้น ซึ่งผู้ที่มีส่วนสำคัญในการดำเนินการวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย์ชั้นคลินิกให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพ คือ อาจารย์แพทย์ แต่ปัจจุบันยังพบปัญหา คือ อาจารย์แพทย์ในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิกบางส่วนยังขาดความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการวัดและประเมินผลนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นคลินิก นอกจากนี้ยังพบว่ามาตรฐานในการวัดและประเมินผลของอาจารย์แพทย์แต่ละท่านไม่เท่าเทียมกัน ดังนั้น อาจารย์แพทย์ที่ต้องทำหน้าที่ดังกล่าว จะต้องมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับหลักการพื้นฐาน วิธีการสร้าง การเลือกใช้เครื่องมือให้เหมาะสม สามารถดำเนินการวัดและประเมินผลได้เป็นอย่างดี ทั้งนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดกับผู้เรียน สถาบัน รวมไปถึงผู้ใช้บัณฑิตต่อไป

              จากความสำคัญดังกล่าว ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเห็นสมควรจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “Assessment workshop for clinical teachers”  ระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม 2565 เพื่อให้ความรู้ และฝึกปฏิบัติทักษะการวัดประเมินผลให้แก่อาจารย์ระดับชั้นคลินิก ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. มีความเข้าใจหลักการและวิธีการสำคัญของการวัดประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก
  2. สามารถออกแบบการวัดผลและประเมินผลการศึกษาให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์การเรียนการสอนในหัวข้อ/รายวิชาที่สอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  3. นำความรู้ทางด้านการวัดและประเมินผลการเรียนระดับชั้นคลินิกไปขยายผลในหน่วยงานต่อไป

    

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบรรยายความรู้ วิธีการและทักษะที่สำคัญในการวัดและประเมินผลนักศึกษาชั้นคลินิก โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ โดยเนื้อหาแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้

              Part 1 : หลักการพื้นฐานของการวัดผล ได้แก่ What is good assessment?, How to choose assessment methods?, Validity, Reliability, Standard setting, Grading, Summary

              Part 2 : การพัฒนาข้อสอบ ได้แก่ Multiple-choice questions, Multiple-choice questions item analysis, Constructed response, OSCE, Long case examination, Portfolio, Clinical performance

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 3 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากภายในและภายนอก คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และมีการแบ่งกลุ่มผู้ร่วมอบรม จำนวน 6 กลุ่ม เพื่อทำกิจกรรมภายในกลุ่มร่วมกัน ในระหว่างวันที่ 23 – 25 มีนาคม พ.ศ. 2565 อบรมผ่านระบบออนไลน์ ด้วยโปรแกรม ZOOM โดยกิจกรรมของการบรรยายแบ่งเป็น 2 Part ดังนี้

              Part 1 : วันที่ 23 มีนาคม 2565 จะเป็นการบรรยายเกี่ยวกับหลักการพื้นฐานของการวัดผล

              Part 2 : วันที่ 24 – 25 มีนาคม 2565 เป็นการบรรยายเกี่ยวกับการพัฒนาข้อสอบ

              นอกจากนี้ ยังมีรูปแบบการถ่ายทอดสดให้กับผู้ที่สนใจและสมัครเข้าร่วมอบรมแบบออนไลน์ด้วย  

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากร ทั้งภายในและภายนอกคณะฯ ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 40 ท่าน