ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Microsoft 365 for education

วันที่ 3 – 4 มีนาคม พ.ศ. 2565
อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

 

หลักการและเหตุผล

          ถ้ากล่าวถึง Microsoft office ทุกคนคงเคยใช้งาน Microsoft office เพราะเป็นชุดโปรแกรมที่ใช้สำหรับการทำงานในสำนักงานทั่วๆ ไป Microsoft office มีหลากหลายเวอร์ชั่น แต่ที่ใช้งานในปัจจุบันส่วนใหญ่จะมี Microsoft office 2003, Microsoft office 2007, Microsoft office 2010 และ Microsoft office 2013 แต่ที่แปลกไปคือ Microsoft 365

Microsoft 365 คือเวอร์ชั่นพิเศษของโปรแกรม Microsoft office เพราะไม่ใช่โปรแกรมที่เราสามารถดาวน์โหลดมาติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ได้ แต่จะสามารถใช้งานได้ผ่านทางอินเตอร์เน็ต การบริการออนไลน์แบบนี้ ข้อมูลจะอยู่บน server ที่เราเรียกว่า Cloud ผู้ใช้อยู่ที่ไหนก็สามารถใช้งานได้ เพียงเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้เท่านั้นเอง Microsoft  365 มีความสัมพันธ์กับ Cloud เพราะ Microsoft 365 เป็นบริการของ Microsoft ที่ทำให้เราสามารถใช้งานอีเมล และโปรแกรมในตระกูล Office ได้ โดยไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมบนเครื่องคอมฯ ปัจจุบันการให้บริการบน Cloud  ในลักษณะนี้เป็นที่แพร่หลายมากขึ้น

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Microsoft 365 for education” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการใช้ Microsoft 365 เพื่อการศึกษาที่มีคุณภาพและทันสมัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้เกี่ยวกับ Microsoft 365  ที่หลากหลายมากยิ่งขึ้น
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะและสามารถใช้งาน Microsoft 365 ได้หลากหลายมากยิ่งขึ้น

    

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการฝึกปฏิบัติควบคุมโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการใช้งาน  Microsoft 365 เพื่อการศึกษา โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติ

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM   

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนันสนุน สมัครฟรี สงวนสิทธิ์เฉพาะบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 40 ท่าน