ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Essential skills for clinical teachers รุ่น 1 / 2565

วันที่ 10 - 11 กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2565
ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

 

หลักการและเหตุผล

             ในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปัจจัยที่สำคัญที่สุด คือ การพัฒนาอาจารย์ ผู้ทำหน้าที่สอนนักศึกษาแพทย์ โดยเฉพาะในส่วนของ Clinical Science เพราะเป็นส่วนที่ประยุกต์ความรู้ทั้งหมดมาใช้ในการปฏิบัติ ได้เรียนรู้ ฝึกทักษะ และเจตคติวิชาชีพกับผู้ป่วยจริง ดังนั้น การจัดการเรียนการสอนในช่วงคลินิกจึงเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพแพทย์ สมควรได้รับความเอาใจใส่ พัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนอย่างจริงจัง เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการศึกษาแพทยศาสตรศึกษา 

              ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Essential skills for clinical teachers” ให้แก่อาจารย์ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนทางคลินิก และออกแบบการสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละวิชาได้ ตลอดจนการสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ ได้ อันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบวิธีการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสำคัญของการเรียนการสอนทางคลินิก
  2. สามารถออกแบบการสอนแบบต่างๆ ให้เหมาะสมกับวัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของแต่ละวิชาได้
  3. สามารถอธิบายและสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ ได้
  4. มีทักษะในการสอนทางคลินิกรูปแบบต่างๆ และการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียนได้อย่างเหมาะสม อันจะนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้

     

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการพื้นฐานการเรียนการสอนทางคลินิก และรูปแบบของการเรียนการสอนทางคลินิก อาทิ Giving feedback, Questioning techniques, Clinical Supervision, Teaching on the run, Basic concepts of active learning, Small group teaching, Ward round and bedside teaching, Clinical performance assessment, Teaching attitudes and ethics และการให้ข้อมูลป้อนกลับผู้เรียน (Reflection) โดยจะสอดแทรกการสอน Professionalism และ Attitude ในระหว่างการสอนแบบต่างๆ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะในการการเรียนการสอนทางคลินิก โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองสอนจริงด้วย

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 

  1. SHEE Face-to-face training  ณ ห้องบรรยาย 3A01 ชั้น 3A อาคารศรีสวรินทิรา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 40 ท่าน  
  2. SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ รับสมัครทั้งบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภายนอกคณะฯ ไม่จำกัดจำนวน

 

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาทั้งบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และภายนอกคณะฯ