เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

การจัดทำสื่อการเรียนการสอน ในศตวรรษที่ 21

วันที่ 14 - 15 ตุลาคม พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

          การจัดทำสื่อการเรียนการสอนของผู้สอนนับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอน ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์

          การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางและปฏิสัมพันธ์ระหว่างกันได้ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนหลากหลายรูปแบบ การจัดทำสื่อการเรียนการสอนของอาจารย์จำเป็นจะต้องสอดคล้องกับรูปแบบการสอนและวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้สื่อการเรียนการสอนของแต่ละภาควิชามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน และยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายในคณะฯ จำนวนหนึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับหลักการที่ถูกต้องในการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดทำสื่อการเรียนการสอน และจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำสื่อการเรียนการสอน

          ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “การจัดทำสื่อการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ความรู้และฝึกทักษะในการจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่มีคุณภาพและทันสมัยอันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับหลักการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
  2. มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะสม
  3. สามารถผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ที่เหมาะกับรูปแบบการสอนได้
เนื้อหาพอสังเขป

          เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับหลักการสร้างและพัฒนาสื่อการเรียนการสอน และจริยธรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมถึงความรู้เกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้สื่ออย่างสร้างสรรค์ และประยุกต์ใช้ได้ให้เหมาะสม อาทิ วิทยาศาสตร์การเรียนรู้กับการพัฒนาสื่อการสอน, การนำเสนอด้วย PowerPoint, การสร้าง Infographic, นวัตกรรมการใช้สื่อแบบดิจิตอลเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้, Mobile application ในการส่งเสริมการเรียนรู้ และเทคนิคในการสร้างสื่อให้น่าสนใจ อีกทั้งยังเป็นการต่อยอดทักษะในการผลิตสื่อการเรียนการสอนด้วยเทคโนโลยีและเทคนิคต่างๆ ให้กับผู้เข้าร่วมอบรม โดยการจัดกิจกรรมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ลงมือปฏิบัติจริงด้วย  ในหัวข้อ Video making with Animaker

กิจกรรมในการดำเนินงาน  

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 2 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคคลากรภายนอกคณะฯ โดยแบ่งเป็น 2 ประเภท 

1. SHEE live training  อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM   

2. SHEE streaming ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ 

กลุ่มเป้าหมาย 

ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และบุคคลากรภายนอกคณะฯ ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 60 ท่าน