คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Teaching non-technical skills with facilitation

วันที่ 29 - 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเข้าอบรม ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรขอเลื่อนวันจัดอบรม จากวันที่ 19-20 สิงหาคม พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 29-30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

 

ฝึกทักษะการเป็น Facilitator ซึ่งนำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ เนื้อหาอบรม เช่น Basic concepts of facilitation, Objective setting and session planning, Observation skills และ Questioning skills ในการทำงานทางการแพทย์ บุคลากรทางการแพทย์ต่างมีความมุ่งหวังให้ผู้ป่วยได้รับสิ่งที่ดีที่สุดในการดูแลรักษา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง “ความปลอดภัย” ที่เกิดขึ้นกับผู้ป่วย ปัจจุบันวงการแพทย์ให้ความสำคัญกับการมองภาพรวมเชิงระบบ ทั้งในแง่มุมมองการดูแลผู้ป่วย การหาความรู้ และการปฏิบัติงาน ทักษะ non-technical จึงเป็นทักษะที่เข้ามามีบทบาทสำคัญ และตอบโจทย์ในการเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ทั้งในส่วนบุคคลและการทำงานร่วมกัน โดยเฉพาะในสหสาขาวิชาชีพ ที่ทำงานประสานกันในองค์กรที่มีความซับซ้อนของระบบ เพื่อให้ผลลัพธ์ออกมาดีที่สุดสำหรับผู้ป่วยและผู้ปฏิบัติงานทุกระดับ

            ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Teaching non-technical skills with facilitation” ให้แก่อาจารย์ บุคลากรทางการแพทย์ทั้งภายในและภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับ Teaching non-technical skills with facilitation ไม่ว่าจะเป็น basic concepts of facilitation,  Objective setting and session planning เป็นต้น เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น และสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้

 

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ที่ผ่านการอบรม

  1. มีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับทักษะ facilitation
  2. สามารถออกแบบ Objective setting and session planning
  3. มี Observation skills และ Questioning skills
  4. มีทักษะการเป็น Facilitator นำไปสู่การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพได้

 

เนื้อหาพอสังเขป

          เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับการสอนทักษะ facilitation อาทิ basic concepts of facilitation,  Objective setting and session planning, Observation skills และ Questioning skills โดยการจัดกิจกรรมกลุ่ม และมีการจำลองสถานการณ์ให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้ทดลองสอนจริงด้วย

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน  

กิจกรรมบรรยายทางวิชาการ 2 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564 โดย

- กิจกรรมในวันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นการบรรยายด้วยรูปแบบออนไลน์โดยเปิดรับทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม ZOOM SHEE live training หรือ ฟังบรรยายถ่ายทอดสดผ่านระบบออนไลน์ SHEE streaming

- กิจกรรมในวันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เป็นการฝึกปฏิบัติ โดยจัดแบบ SHEE face-to-face training รับเฉพาะบุคลากรภายในคณะฯ เท่านั้น (20 คน) ณ ศูนย์ปฏิบัติการฝึกทักษะจำลอง (SiMSET) ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 10  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

กลุ่มเป้าหมาย 

อาจารย์ภายในคณะฯ และอาจารย์ภายนอก ได้แก่ โรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลร่วมสอน และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก จำนวน 40 คน 

 

 

 

** เงื่อนไขการลงทะเบียน

       1.  การสมัครประเภท SHEE live training รับเฉพาะบุคลากรทางการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  ท่านั้น 

       2. ต้องผ่านการอบรมโครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers เท่านั้น 

         **  สำหรับบุคคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ต้องการผ่านการอบรมโครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers  อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE Online course ฟรีไม่มีค่าลงทะเบียน  คลิกลิงค์

 

เอกสิทธิ์สำหรับผู้สมัครอบรมประเภท SHEE live training สามารถอบรมเพิ่มเติมประเภท SHEE Face-to-face training ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในวันที่ 30 พฤศจิกายน  พ.ศ. 2564

 

 

ปิดรับ สมัครประเภท SHEE live training เนื่องจากเต็มจำนวนผู้สมัครแล้ว (20 คน)

 

 

** เงื่อนไขการลงทะเบียน

       1.  การสมัครประเภท SHEE live streaming  สามารถลงทะเบียนได้ทั้งอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล, บุคลากรภายนอกคณะฯ และ โรงพยาบาลร่วมสอน สถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ  

       2. แนะนำให้ผ่านอบรมโครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers เพื่อให้มีความรู้ ความเข้าใจมากขึ้น

         **  อบรมโครงการ Basic non-technical skills for healthcare providers  อบรมออนไลน์ผ่าน SHEE Online Store  คลิกลิงค์

 

ตารางค่าลงทะเบียน SHEE live streaming ไม่จำกัดจำนวน

ประเภทผู้ลงทะเบียน

ราคาล่วงหน้า  

ภายในวันที่  14 พ.ย. 64

ราคาปกติ

ภายในวันที่ 15-21 พ.ย. 64

ราคาหน้างาน 

22 พ.ย. 64 เป็นต้นไป

บุคคลภายนอกคณะฯ

1,000  บาท

1,200  บาท

 1,400  บาท

บุคคลจากสถาบันที่มีข้อตกลงด้านการศึกษากับคณะฯ (โรงพยาบาลร่วมสอน) คลิกลิงค์

500  บาท

1,200  บาท

1,400  บาท

บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ยกเว้น

1,200  บาท

1,400  บาท

 

ผู้เข้าอบรมประเภท SHEE streaming  เข้าอบรมได้เฉพาะ วันที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เท่านั้น  (เนื่องจากวันที่ 30 พฤศจิกายน 64 จะเป็นกิจกรรมกลุ่มทั้งหมด ไม่สามารถเข้าร่วมรับฟังบรรยายได้ 

รายละเอียดการเข้าอบรมจะส่งไปทางอีเมลของผู้สมัครอีกครั้ง