คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วิธีการออกแบบวิจัย

วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

          เป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษา และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ สำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากการวางเป้าหมายและพันธกิจด้านการศึกษาของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย และสร้างบรรยากาศทางวิชาการ โดยฝ่ายการศึกษาได้รับมอบหมายและมีหน้าที่หลักในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และกำกับสนับสนุน ภาควิชา สถาน และโรงเรียนที่เกี่ยวข้องในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพระดับปริญญาตรีและต่ำกว่าปริญญาตรี  การวัดและประเมินผล  การให้บริการทางการศึกษา การติดตามผลบัณฑิตแพทย์ และการผลิตงานวิจัยทางการศึกษา ตลอดจนจัดโครงการและกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนแก่ อาจารย์ นักศึกษาแพทย์ และบุคลากรสายสนับสนุน

          การวิจัยทางการศึกษาถือว่ามีความสำคัญต่อการพัฒนาการเรียนการสอนซึ่งสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ที่มุ่งเน้นให้มีการบูรณาการกระบวนการวิจัยในกระบวนการเรียนรู้และการปฏิบัติงาน เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ที่มีประสิทธิภาพ โดยผู้ที่เกี่ยวข้องนอกจากจะเป็นอาจารย์สายวิชาการที่ทำหน้าที่สอนแล้วนั้น บุคลากรสายสนับสนุนก็ถือว่ามีบทบาทที่สำคัญในการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอน การพัฒนาหลักสูตร และการวิจัยทางการศึกษา  สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีบุคลากรสายสนับสนุนจำนวนมาก ทั้งสังกัดฝ่ายการศึกษา ภาควิชา สถาน และโรงเรียนต่างๆ ซึ่งหากบุคลากรสายสนับสนุนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้รับการพัฒนาศักยภาพของตนเองในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านการวิจัยทางการศึกษา ก็จะเป็นปัจจัยหนึ่งที่จะส่งเสริมให้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลบรรลุเป้าหมายการศึกษาตามที่ได้กำหนดไว้  และมีความแข็งแกร่งทางด้านแพทยศาสตรศึกษาเหมาะสมกับการเป็นโรงเรียนแพทย์แห่งแรกของประเทศไทย

          ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (SHEE) ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรให้มีการจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ “จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน” เพื่อเป็นการฝึกอบรมและให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาสำหรับคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรม

  1. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการทำวิจัยทางการศึกษาที่ดี
  2. มีทัศนคติที่ดีกับการวิจัยทางการศึกษา
  3. สามารถทำโครงการวิจัยทางการศึกษาได้          

 

เนื้อหาโดยสังเขป

เป็นการบรรยายความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับวิจัยทางการศึกษา เทคนิคและวิธีการในการทำวิจัยทางการศึกษา รวมทั้งนำปัญหาที่พบในการทำวิจัยทางการศึกษามาแลกเปลี่ยนความรู้เพื่อพัฒนาและปรับปรุงแก้ไข เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมยิ่งขึ้น ได้แก่

  • วิธีการออกแบบการวิจัย
  • วิธีการวิเคราะห์ข้อมูล
  • การสรุปและอภิปรายผล

 

กลุ่มเป้าหมาย

            ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน จากภายในคณะฯ ได้แก่ บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 30 ท่าน และ อาจารย์และบุคลากรสายวิชาการ จำนวน 20 ท่าน

 

 

 

 

ปิดรับสมัคร

 

จับมือไว้แล้วไปด้วยกัน วิธีการออกแบบวิจัย
วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
ผู้จัดการอบรมขอขอบคุณทุกท่านและขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป