เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน - หลักสูตรแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting)

 7, 28 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)  ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อ โควิด-19 เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาด ลดการแพร่กระจายเชื้อ และเพื่อความปลอดภัยของผู้ร่วมเข้าอบรม ทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล จึงเห็นสมควรขอเลื่อนวันจัดอบรม จากวันที่ 16, 23 สิงหาคม และ 2 กันยายน พ.ศ. 2564 เป็นวันที่ 7, 28 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 ขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ 

 

การฝึกทักษะของผู้ป่วยจำลองเพื่อให้ได้มาตรฐาน ต้องเริ่มจากทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting) เป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) และทักษะการสื่อสารการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills) ในการเรียนการสอนทางการแพทย์นั้น นอกจากการเรียนการสอนจากบทเรียนในชั้นเรียนและตำราต่างๆ ตลอดจนการฝึกปฏิบัติหัตถการกับหุ่นจำลองและวัสดุอุปกรณ์เสมือนจริงแล้ว ด้วยลักษณะอาชีพของแพทย์ต้องอาศัยการผสมผสานระหว่างความรู้ ทักษะในการปฏิบัติกิจกรรม ผ่านกระบวนการสอบปฏิบัติ หรือการประเมินทักษะทางคลินิก (Objective Structured Clinical Examination: OSCE) ซึ่งต้องใช้ผู้ป่วยจำลองที่แสดงออกซึ่งอาการ และอาการแสดงอย่างสม่ำเสมอเป็นมาตรฐานเดียวกัน ดังนั้น เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่แม่นยำนั้น มีความจำเป็นที่ต้องใช้ผู้ป่วยมาตรฐาน (standardized patient, SP) ที่ผ่านการฝึกและการทดสอบการเป็นผู้ป่วยมาตรฐานจากอาจารย์ที่เกี่ยวข้องมาแล้ว

        การฝึกทักษะของผู้ป่วยจำลองเพื่อให้ได้มาตรฐาน ต้องเริ่มจากทักษะการแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting) เป็นสำคัญ ทั้งในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) เช่น ผู้ป่วยมาตรฐานสามารถแสดงอาการทางกายสอดคล้องกับโรคที่เป็น สามารถให้ประวัติครบถ้วนสัมพันธ์กับโรค และทักษะการสื่อสารการแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills) เช่น สามารถสื่อสารแสดงอารมณ์และสภาวะทางกายให้เข้ากับบทบาทผู้ป่วยจำลองที่ได้รับ

        ด้วยเหตุนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จึงเห็นสมควรจัดโครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน เรื่อง “หลักสูตรการแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting)” ให้แก่ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยโครงการดังกล่าว มีรูปแบบการดำเนินการเป็นลักษณะของการจัดหลักสูตรอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อส่งเสริมทักษะ และพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยจำลองให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับ อันจะนำไปสู่การจัดเรียนการสอน และการสอบปฏิบัติโดยใช้ผู้ป่วยมาตรฐาน ให้มีความเที่ยงตรง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อการผลิตนักศึกษาต่อไป

 

วัตถุประสงค์

            เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความสามารถในเรื่อง

  1. ความหมาย หน้าที่ และกระบวนการฝึกโดยภาพรวมของผู้ป่วยมาตรฐาน
  2. การทำความเข้าใจในประวัติของผู้ป่วยมาตรฐานที่ได้รับมอบหมายให้แสดงได้
  3. การฝึกฝนทักษะการแสดงในส่วนของ technical skills และ non-technical skills ขั้นพื้นฐาน
  4. กระบวนการซักประวัติ ตรวจร่างกาย และการให้คำปรึกษาของแพทย์ที่เหมาะสม

 

เนื้อหาโดยสังเขป  

            เป็นการบรรยายความรู้และฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรการแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting) ให้แก่บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย บทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมาตรฐาน ทักษะการแสดงพื้นฐาน ทั้ง ในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) และทักษะการสื่อสารและแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills) การศึกษาและทำความเข้าใจบทผู้ป่วยมาตรฐาน รวมทั้งการฝึกเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน

 

กลุ่มเป้าหมาย

            บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่สนใจแสดงเป็นผู้ป่วยมาตรฐาน จำนวน 24-30 ท่าน 

 

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
  1. ผู้เข้ารับการอบรมได้เรียนรู้บทบาทหน้าที่ของผู้ป่วยมาตรฐาน กระบวนการฝึก ทักษะการแสดงพื้นฐาน ทั้ง ในส่วนของทักษะการแสดงทางคลินิก (technical skills) และทักษะการสื่อสารและแสดงอารมณ์ในรูปแบบต่างๆ (non-technical skills)
  2. ผู้เข้ารับการอบรมผ่านการประเมิน และได้รับใบประกาศนียบัตรรับรองการอบรม และสามารถฝึกประสบการณ์เพิ่มเติมเพื่อรับรองการเป็นผู้ป่วยมาตรฐานระดับ 1

 

 

 ปิดรับสมัคร

โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน - หลักสูตรแสดงขั้นพื้นฐาน (Basic acting)
ระหว่างวันที่ 7, 28 ตุลาคม และ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 12 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
 
เนื่องจากมีผู้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว
ผู้จัดการอบรมขอขอบคุณทุกท่านและขออภัยที่ไม่สามารถรับเพิ่มเติมได้ ขอให้ติดตามในโอกาสถัดไป