คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 02-419-9978 sishee@mahidol.edu
เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

Technology enhanced learning รุ่นที่ 2

วันที่ 16 - 17 กันยายน พ.ศ. 2564
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

 

 

สื่อดิจิทัล แอพพลิเคชั่นออนไลน์ สื่อการเรียนรู้ที่มีความหลากหลาย และ เทคนิควิธีการต่าง ๆ มากมายได้ถูกสรรค์สร้างขึ้นมาจากโปรแกรมเมอร์ แต่เราไม่จำเป็นต้องเขียนระบบหรือสร้างสิ่งเหล่านั้นขึ้นมา แต่เราสามารถนำสื่อเหล่านั้นมาประยุกต์ใช้ร่วมกับการเรียนการสอนในวิชาของตนเองได้ การเรียนการสอนและการศึกษาหาความรู้นับเป็นองค์ประกอบที่สำคัญมากประการหนึ่งในกระบวนการเรียนการสอน เนื่องจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันมีการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วเป็นเหตุให้ผู้สอนต้องรู้จักนำเอาวิธีการและสื่อต่างๆ มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนมากขึ้น ทั้งนี้เพื่อช่วยให้คุณภาพการเรียนรู้ดีขึ้น และให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ในปริมาณมากขึ้นในระยะเวลาที่กำหนด รวมถึงช่วยให้ผู้เรียนเกิดความสนใจและมีส่วนร่วมในการเรียนการสอน ซึ่งช่วยส่งเสริมการคิดและการแก้ปัญหาให้กับผู้เรียน ทำให้การสอนบรรลุผลสำเร็จตามวัตถุประสงค์ 

การเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ปัจจุบัน ถือเป็นการสื่อสารแบบสองทางและมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้เรียนกับผู้สอนและผู้เรียนกับผู้เรียนได้ สำหรับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์หลากหลายรูปแบบ การเรียนการสอนของอาจารย์จำเป็นต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ต้องการ ทั้งนี้การเรียนการสอนของแต่ละภาควิชามีทั้งเหมือนและแตกต่างกัน และยังมีอาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนภายในคณะฯ จำนวนหนึ่งยังไม่ทราบเกี่ยวกับเครื่องมือหลายๆอย่างที่ใช้ในการเรียนการสอนออนไลน์ การใช้เทคโนโลยี เครื่องมือและเทคนิคต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ในการนี้ ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ฝ่ายการศึกษา จึงเห็นสมควรจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติ เรื่อง “Technology Enhanced Learning รุ่น 2” ให้แก่อาจารย์และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอนให้เกิดประโยชน์อันจะนำไปสู่การพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป

 

วัตถุประสงค์
  1. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำเทคโนโลยีมาใช้สำหรับการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม
  2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีทักษะในการใช้แอพลิเคชั่นในการจัดการเรียนการสอนได้

 

กิจกรรมในการดำเนินงาน

       กิจกรรมบรรยายทางวิชาการและฝึกปฏิบัติ จำนวน 2 วัน โดยวิทยากรเป็นคณาจารย์จากบุคลากรทางการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

กลุ่มเป้าหมาย 

        ผู้เข้ารับการอบรมเป็นอาจารย์และบุคลากรทางการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จำนวน 40 ท่าน