เข้าสู่ระบบ

Login เพื่อเข้าดู SHEE Streaming & VDO ย้อนหลัง

Username *
Password *

ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่

วันที่ 19 - 23 กรกฎาคม 2564  เวลา 08.30 - 16.00 น.
เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM


 

 

ดาวน์โหลดเอกสารสำหรับใช้เบิกเงินค่าลงทะเบียน

ดาวน์โหลดโปสเตอร์

 

**หากจะต้องเปลี่ยนรูปแบบการจัดกิจกรรมเป็นออนไลน์เพียงอย่างเดียว ผู้จัดขอสงวนสิทธิ์ในการลดหรือคืนค่าลงทะเบียนทุกกรณี 

รูปแบบที่ 1 

เข้าอบรมออนไลน์ผ่าน SHEE live training via ZOOM

สำหรับผู้เข้าอบรมแบบ Face to Face จะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าท่าน

"ได้ผ่านการอบรมโครงการ ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564"

และสำหรับบุคลากรศิริราช สามารถนับชั่วโมงการพัฒนาอาจารย์ CPD ได้

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบการสมัคร

วันที่

Part 1Part 2Part 1 + 2

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 64

4,000 

3,000

6,500

 รอบที่ 2

วันที่ 6 - 12 ก.ค. 64

4,800

3,600

7,800

ตั้งแต่วันที่ 13 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

5,800

4,400

9,400

 

 

 

รูปแบบที่ 2 

SHEE live Streaming

 โปรดอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน ก่อนทำการสมัคร


• เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเท่านั้น แต่ไม่สามารถเดินทางมาอบรมที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ ซึ่งการอบรมแบบ SHEE Streaming นี้ ท่านจะได้เข้าร่วมฟังการบรรยายเท่านั้น แต่จะไม่สามารถร่วมทำกิจกรรมกลุ่มได้

• บุคลกรภายนอกคณะ ที่เข้าอบรมผ่าน SHEE Streaming จะได้รับใบประกาศนียบัตร เพื่อแสดงว่าท่าน...
"ได้เข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการ ความรู้พื้นฐานสำหรับครูแพทย์มือใหม่ ประจำปี 2564"

และสำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะ ไม่ได้รับใบประกาศนียับตร และ ไม่สามารถนับชั่วโมงพัฒนาอาจารย์ CPD ได้

 

อัตราค่าลงทะเบียน

รอบการสมัคร

วันที่

Part 1Part 2Part 1 + 2

 รอบที่ 1

ตั้งแต่วันนี้ - 5 ก.ค. 64

2,400 

1,500

3,800

 รอบที่ 2

วันที่ 6 - 12 ก.ค. 64

2,800

1,800

4,600
ตั้งแต่ 13 ก.ค. 64 เป็นต้นไป

 

 

3,400

2,200

5,500

 

 

โปรดอ่าน

สำหรับการลงทะเบียน "รอบที่ 2" และ "หน้างาน" จะคิดค่าลงทะเบียนเต็มจำนวน ทั้งบุคลากรภายในและภายนอกคณะฯ

ยกเว้นค่าสมัครเฉพาะบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล "รอบที่ 1"

ผู้เข้าอบรมทุกคนจะได้รับเอกสารประกอบการอบรมเป็น PDF File เท่านั้น

โรงพยาบาลร่วมสอนและคณะแพทย์ที่บันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ลงทะเบียนในอัตราพิเศษ

กรณีชำระเงินแล้ว แต่ไม่สามารถมาร่วมการอบรมได้ สามารถส่งผู้อื่นมาร่วมการอบรมแทนได้
โดยไม่สามารถขอคืนเงินค่าลงทะเบียนได้

  

  

ตรวจสอบรายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

  

Save QR Code เพื่อแชร์ให้กับเพื่อของคุณ

QR-Code dieser Seite