ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

Siriraj Health science Education Excellence center

 

 

  

   บุคลากรสายสนับสนุน   

 

 

 

 

 

  หัวหน้าศูนย์ฯ  

นางสาวภัทรพร นาคนาเกร็ด 
นักวิชาการศึกษา (ชำนาญการพิเศษ) 
โทร 02-419-5196
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

    กลุ่มงานสำนักงานศูนย์ฯ    

นายพงษ์พันธ์ หิรัญตีรพล
นักวิชาการสารสนเทศ
SHEE Websites / SHEE Online Courses

โทร 02-419-9978
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพิศณุ พราหมณ์วงษ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ประชาสัมพันธ์ / SHEE Online Store

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายพิจิตร รอดพยันตร์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์
SHEE Websites / SP / E-Learning

โทร 02-419-5194
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    กลุ่มงานสร้างบุคลากรทางการศึกษา  

นางสาวรัตนสุดา โสภวัฒนกุล
นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวกัญญาภัค สาสงเคราะห์
นักวิชาการศึกษา
หลักสูตรปริญญาโท สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ นานาชาติ

โทร 02-419-5193
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวศุภทิศา รอดดารา
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ออกแบบ ผลิตสื่อฯ และดูแลเว็บไซต์ของหลักสูตรปริญญาโท

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   กลุ่มงานบริการวิชาการด้านการศึกษา/ กลุ่มงานส่งเสริมการวิจัยทางการศึกษา   

นางสาวภาณุมาศ ประเสริฐสังข์
นักวิชาการศึกษา
ประสานงานการจัดอบรม

โทร 02-419-5195
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวลัลน์รภัส ศรีสวัสดิ์
นักวิชาการศึกษา
ประสานงานการจัดอบรม

โทร 02-419-5195
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายณัฐชา งิ้วทอง 
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ออกแบบ ผลิตสื่อของการจัดอบรม

โทร 02-419-9978
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวพิราวรรณ หนูเสน
นักวิชาการศึกษา
ทุนวิจัยทางการศึกษา, คลินิกวิจัยการศึกษา, SHEE Consult, Pearls in medical education

โทร 02-419-6637
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวอริสรา ทองนพคุณ
นักวิชาการศึกษา
Tailor-made courses / รายวิชาเลือกเสรี

โทร 02-419-5194
E-maill : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


นายพบกร รัตนบุรี
นักวิชาการศึกษา
โครงการพัฒนาคุณภาพผู้ป่วยมาตรฐาน

โทร 02-419-5194
E-maill : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวฟ้าใส ผลผลาหาร
นักวิชาการโสตทัศนศึกษา
ออกแบบ ผลิตสื่อฯ SP และ Podcast, Journal

โทร 02-419-5194
E-maill : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.