การอบรมออนไลน์และเกณฑ์ผ่านการอบรม

การอบรมในหลักสูตร Online  เมื่อเข้าสู่ Sessiong จะพบกับสื่อการเรียนรู้ 3 ชนิด 

ในแต่ละ Session นั้นจะประกอบด้วย สื่อการเรียนรู้ 3 ชนิด คือ 1) VDO    2) เอกสารประกอบการอบรม และ    3) แบบทดสอบ ผู้อบรมสามารถตรวจสอบได้ว่า ใน Session นั้น ๆ มี VDO, เอกสารประกอบการอบรม, แบบทดสอบ มีจำนวนเท่าไหร่  และสามารถทราบผลความคืบหน้าการเรียนได้ ดังตัวอย่างตามภาพประกอบด้านล่าง

  

จากภาพตัวอย่าง Session 1 : Basic concepts of clinical teaching แสดงว่า

-          Lessons : 3  หมายถึง ในหัวข้อที่ 1 มีเนื้อหาบทเรียน เป็น clip vdo จำนวน 3 clip

-          File : 1 หมายถึง มีเอกสารประกอบการอบรม จำนวน 1 flie

-          Progress :  2/4 เป็นการแสดงผลความคืบหน้าการเรียน หมายถึง ผู้อบรมได้ผ่านเงื่อนไขแล้ว จำนวน 2 หัวข้อ จากทั้งหมด 4 หัวข้อ

 

*** สำหรับแบบทดสอบ เมื่อผ่านการเกณฑ์ที่กำหนด ระบบจะเปิดให้ผู้อบรมเข้าทำใน Session โดยอัตโนมัติ และ Progress จะเพิ่มอีก 1 


              1.    การเข้าดู Clip

ในแต่ละ Session จะมีคลิปวิดีโอและระยะเวลาไม่เท่ากัน ผู้อบรมจะต้องดูให้ครบทุกอัน และต้องดูให้ครบตามระยะเวลาที่กำหนด

 

คลิป VDO ที่อยู่ใน Session แสดงระยะเวลาทั้งหมดของแต่ละคลิป และเกณฑ์การผ่าน

 ภายในจะมีคลิปวิดีโอ และ เอกสารประกอบการอบรม

เงื่อนไข    -    ต้องดู Clip ให้ครบทุก Session และจะต้องรับชม Clip ไม่น้อยกว่า 75% ของระยะเวลาทั้งหมดใน Session นั้น ๆ หากท่านเข้าชม Clip ไม่ครบตามจำนวนที่กำหนด จะไม่สามารถเข้าทำแบบทดสอบหลังเรียน

            

เมื่อผู้เรียน ดู Clip VDO เสร็จแล้ว ให้กดปุ่ม Finish เพื่อยืนยันการดู VDO เสร็จสิ้น (ในทุก ๆ คลิป จะต้องกดปุ่มนี้เมื่อดูเสร็จแล้วทุกครั้ง)


              2.    การดาวน์โหลดเอกสารประกอบการอบรม

 เอกสารประกอบการอบรม เป็นสื่อชนิดหนึ่งที่ผู้เรียนจะต้อง Download หรือ อ่านออนไลน์

 


              3.  การทำแบบทดสอบหลังเรียน

 ผู้อบรมจะต้องดู VDO ให้ครบทุกอันในแต่ละ Session และ อ่านเอกสารประกอบการอบรม เมื่อทำตามข้อกำหนดและผ่านตามเกณฑ์ที่กำหนดแล้ว ระบบจะอนุญาตให้ผู้อบรมทำแบบทดสอบ โดยแบบทดสอบนั้นจะมี 5 ข้อ โดยสุ่มมาจากคลังข้อสอบ และ สลับ Choice ทุกครั้งที่ทำ

 

เงื่อนไข    -    จะต้องทำแบบทดสอบหลังเรียนให้ผ่านทุก Session โดยเกณฑ์การผ่าน คือ 80% (ข้อสอบแต่ละครั้งมี 5 ข้อ ต้องทำให้ได้ 4 ข้อขึ้นไป)

               -    หากทำแบบทดสอบหลังเรียนไม่ผ่านทุก Session จะไม่สามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตร(Certificate) ได้

-    หากทำข้อสอบไม่ผ่าน ระบบจะไม่อนุญาตให้ทำแบบทดสอบ เป็นระยะเวลา 10 นาที ผู้เรียนจะต้องกลับไปทบทวนบทเรียนอีกครั้ง และ กลับมาทำข้อสอบใหม่


ในทุก ๆ สื่อการเรียนรู้ เมื่อเรียน ดาวน์โหลด หรือ ทำข้อสอบผ่านตามเงื่อนไขแล้ว จะปรากฏสัญลักษณ์ เครื่องหมายถูกที่ด้านท้ายของสื่อนั้น ๆ เพื่อแสดงว่าผู้อบรมได้ผ่านการเรียนนั้น ๆ แล้ว

Last modified: Thursday, 21 September 2017, 4:18 PM