บันทึกข้อความ หรือ แบบฟอร์มต่าง ๆ

          ในหน้าเว็บไซต์นี้จะรวบรวมแบบฟอร์ม หรือ หนังสือบันทึกข้อความสำหรับใช้ดำเนินการ แจ้งเปลี่ยน แก้ไข ข้อมูลต่าง ๆ ในเว็บไซต์การอบรมผ่านระบบออนไลน์ สำหรับบุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเท่านั้น (สามารถทำหนังสือบันทึกข้อความผ่านระบบ E-document ก็ได้)

1. แบบฟอร์มขอใช้ E-mail อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยมหิดล


2. แบบฟอร์มขอยกเลิกการอบรม หรือ ถอดออกจากการอบรมในโครงการที่กำลังอบรม


3. Download Form สำหรับใช้สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่ (สำหรับโรงพยาบาลร่วมสอน)


4. Download Form สำหรับใช้สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่ (สำหรับศูนย์แพทย์กาญจนาภิเษก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล)

Last modified: Wednesday, 21 November 2018, 12:10 PM