ขั้นตอนการสมัครเข้าใช้งานระบบ ของโรงพยาบาลร่วมสอน

ขั้นตอนการสมัครเข้าอบรม ผ่านระบบ Online

สำหรับบุคลากรที่อยู่ในสังกัดโรงพยาบาลร่วมสอน ที่ทำข้อตกลงกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เฉพาะโครงการ Essential skills for clinical teachers และ Advanced skills for clinical teachers

ขั้นตอนที่ 1

ผู้สนใจเข้าอบรมผ่านระบบ Online จะต้องทำหนังสือบันทึกข้อความ ถึง รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา เพื่อขอเข้าอบรมผ่านระบบ Online โดยระบุ

    1. ชื่อ-นามสกุล ภาษาไทย และ ภาษาอังกฤษ 
    2. E-mail และเบอร์โทรศัพท์ที่ใช้งานปัจจุบัน
    3. เลขที่ใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม

ขั้นตอนที่ 2

จัดส่งหนังสือบันทึกข้อความฉบับจริงที่ได้รับการเซ็นอนุมัติจากต้นสังกัด มาที่ 

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 ห้อง 656

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กทม. 10700

ขั้นตอนที่ 3

เมื่อทางศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ได้รับหนังสือบันทึกข้อความเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการตรวจสอบข้อมูลและจะจัดส่ง Username และ Password ไปให้ทาง E-mail ที่แจ้งมาในหนังสือบันทึกข้อความ

** สำหรับโครงการ Advanced skills for clinical teachers ผู้สนใจเข้าอบรม จะต้องผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers ก่อนจึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ได้

Download Form สำหรับใช้สมัครเรียนออนไลน์ที่นี่

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

  

ลำดับ โรงพยาบาล
1 โรงพยาบาลเลิดสิน
2 โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
3 โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี
4 โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า
5 โรงพยาบาลตากสิน
6 โรงพยาบาลกลาง
7 โรงพยาบาลสิรินธร
8 โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
9 โรงพยาบาลนครปฐม
10 โรงพยาบาลสมุทรสาคร
11 โรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน)
12 โรงพยาบาลกระทุ่มแบน
13 โรงพยาบาลพหลพลพยุหเสนา
14 โรงพยาบาลหัวหิน
15 โรงพยาบาลดำเนินสะดวก
16 โรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์
17 โรงพยาบาลพุทธชินราช
18 โรงพยาบาลราชบุรี
19 โรงพยาบาลอุทัยธานี
20 โรงพยาบาลพระนารายณ์มหาราช
21 โรงพยาบาลชัยนาทนเรนทร
22 โรงพยาบาลบ้านโป่ง

รายชื่อโรงพยาบาลร่วมสอน

Last modified: Wednesday, 24 October 2018, 1:54 PM