เกณฑ์การผ่านตัวชี้วัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา (CPD)


โครงการอบรม Online Course


          ผู้เข้าอบรม จะได้ชั่วโมงการฝึกอบรมเทียบเท่ากับ workshop ปกติ โดยสามารถนำไปรายงานตัวชี้วัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์อย่างต่อเนื่องด้านการศึกษา (Continuous Professional Development : CPD) ตามเกณฑ์ที่คณะฯ กำหนดได้ ทั้งนี้ จะนับชั่วโมงให้เมื่อเรียนจบ course และได้รับใบ Certificate เท่านั้น


 
 

ตัวอย่าง

เช่น หลักสูตร Essential skills for clinical teachers จำนวน 14 ชั่วโมง มี 12 หัวข้อ จะต้องผ่านทั้ง 12 หัวข้อ จึงจะถือว่าผ่านการอบรม


 
 

จากนั้น ทุกสิ้นเดือนเจ้าหน้าศูนย์ฯ จะส่งรายชื่อเพื่อยืนยันผู้ผ่านการอบรมให้กับต้นสังกัดทราบ และส่งข้อมูลให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลเพื่อดำเนินการจัดเก็บจำนวนชั่วโมงการอบรมในระบบต่อไป

Last modified: Friday, 25 May 2018, 10:50 AM