ติดต่อเรา

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 

     คุณพงษ์พันธ์ หิรัญตีรพล / คุณภัทรพร นาคนาเกร็ด

     โทร. 024196637

     E-mail : shee.mahidol@gmail.com

     หน่วยงาน : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว) ห้อง 656 ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

                      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

     เพื่อความรวดเร็วในการติดต่อ สามารถ inbox ใน Facebook ที่

     Facebook : http://www.facebook.com/mahidol.shee

Last modified: Thursday, 10 October 2019, 11:33 AM