รายชื่อผู้อบรม Online


ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   สังกัด/ภาควิชา   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
  สถานะปัจจุบัน
  วันที่สมัคร
  วันที่เรียนจบหลักสูตร
1 รศ เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์ ภ.ศัลยศาสตร์ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
2 ผศ.พญ.กษณา รักษมณี ภ.วิสัญญีวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
3 อ.ยอดยิ่ง แดงประไพ ภ.สรีรวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
4 อ.พญ.อวยพร เค้าสมบัติวัฒนา ภ.อายุรศาสตร์ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 05-09-2017
5 อ.พญ.ทิพา ชาคร ภ.เวชศาสตร์ฉุกเฉิน Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 18-09-2017
6 อ.วิทยา ไชยธีระพันธ์ ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
7 รศ.พญ.ไอรีน เรืองขจร ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
8 ผศ.Theerawoot Tharmviboonsri ภ.ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
9 อ.พญ.ศนิ ใบไม้ ภ.กายวิภาคศาสตร์ Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
10 ผศ.พญ. นิศารัตน์ ยมาภัย ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 20-09-2017 11-05-2018
11 รองศาสตราจารย์สายฝน ชวาลไพบูลย์ ภ.สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
12 อ.เจตน์ ลำยองเสถียร ภ.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 20-09-2017
13 ผศ.มิ่งขวัญ วงษ์ยิ่งสิน ภ.วิสัญญีวิทยา Essential skills for clinical teachers ยกเลิกการอบรม 20-09-2017 10-03-2019
14 นางสาวภาพร โชคปิติบูรณ์ โรงเรียนกายอุปกรณ์สิรินธร Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 22-09-2017 22-06-2018
15 อ.รัตติยาภรณ์ กัลยา สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 25-09-2017 31-10-2017
16 ศ.นพ.วิศิษฎ์ ทองบุญเกิด สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 26-09-2017 12-10-2017
17 อ.พญ. คณาพร ปราชญ์นิวัฒน์ ภ.พยาธิวิทยา Essential skills for clinical teachers อยู่ระหว่างศึกษา 27-09-2017
18 รศ.ชุณหเกษม โชตินัยวัตรกุล ศูนย์โรคหัวใจสมเด็จพระบรมราชินีฯ Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 28-09-2017 09-10-2017
19 ผศ.จรัสศรี ฬียาพรรณ ภ.ตจวิทยา Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 07-10-2017 09-10-2017
20 ผศ.ประพัฒน์ สุริยผล สถานส่งเสริมการวิจัย Essential skills for clinical teachers สำเร็จการศึกษา 09-10-2017 07-06-2018