รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

 

ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
    Prof. Dr. Phongthara Vichitvejpaisal
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยาทั่วไป

ชื่อ - นามสกุล : รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
    -
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : -

ชื่อ - นามสกุล : รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
    Arb-Aroon Lertkhachonsuk, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย
    Vorawan Vanicharoenchai, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช
    CHOATHIP SANTHANAVANICH, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
    Cherdsak Iramaneerat , Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาศัลยศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
    Suprapath Sonjaipanich, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชากุมารเวชศาสตร์ทั่วไป, แพทยศาสตร์ศึกษา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
    Tripop Lertbunnaphong, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พญ.กษณา รักษมณี
    Kasana Raksamani, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พญ.สหัสา หมั่นดี
    Sahatsa Mandee, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
    YodYing Dangprapai, M.D., Ph.D.
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์ประจำ
สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวปุณยนุช พินชู
    Puanyanuat Pinchoo, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
สังกัด : งานแพทยศาสตร์ศึกษา

ชื่อ - นามสกุล : นางสาวพัชดาพรรณ อุดมเพ็ชร
    Phachadapan Odompet, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
สังกัด : งานแพทยศาสตร์ศึกษา