มาตรฐานความรู้ภาษาอังกฤษของนักศึกษาหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต และหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตขั้นสูง

 

       3.1 IELTS ที่ระดับ 5 คะแนนขึ้นไป หรือ

       3.2 TOEFL iBT ที่ระดับ 54 คะแนนขึ้นไป หรือ

       3.3 TOEFL ITP ที่ระดับคำแนน 480 ขึ้นไป (เฉพาะจัดสอบโดย มหาวิทยาลัยมหิดลเท่านั้น) หรือ

       3.4 MU GRAD TEST ที่ระดับคะแนน 60 ขึ้นไป

       3.5 ในกรณีที่นักศึกษาได้คะแนน...............  ดาวน์โหลดเอกสาร เพื่ออ่านเพิ่มเติม