รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

BANNER SC6 1

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

ศรกส   ๕๐๔    การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑

SIHE    504     Curriculum Development and Evaluation of Health Science Programs I    


"หลักสูตรต้องได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

เพื่อให้วัตถประสงค์การเรียนรู้ของหลักสูตรทันต่อยุคสมัต และดำเนินการได้ถูกต้อง"

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 13 สิงหาคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 8 - 19 กรกฎาคม 2562

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00 - 20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00 - 12.00 น. / 13.00 - 16.00 น.
เปิดให้เรียนทั้งแบบ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม : คุณรัตนสุดา  0 2419 6637

 

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


SC006

 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๐๔    การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑                 ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    504     Curriculum Development and Evaluation of Health Science Programs I    

หลักการพื้นฐานของการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การระบุปัญหาและการประเมินความต้องการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนำหลักสูตรไปใช้ หลักการพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร ปัญหาและความผิดปกติต่างๆ ของหลักสูตร การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางหลักสูตร การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางหลักสูตร

    Basic principles of curriculum design for health science programs; basic steps in health science curriculum development; problem identification and needs assessment for health science programs, curriculum goals and objectives of health science programs; educational strategies in health science programs; implementing the curriculum; basic principles of curriculum evaluation; problems and abnormalities of curriculum; searching and evaluation of literature in curriculum; presentation of research in curriculum.

 

infografic hise

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส   ๕๐๔    การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑

SIHE    504     Curriculum Development and Evaluation of Health Science Programs I    

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

ผศ. ดร.อลิศรา ชูชาติ

      

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ อาจารย์ผู้สอน
1 ส. 17 สิงหาคม 2562 9.00-12.00 น. Introduction Organizing the educational program ผศ. นพ.สุประพัฒน์
2 ส. 24 สิงหาคม 2562 9.00-12.00 น. Educational strategies ผศ. นพ.สุประพัฒน์
3 ส. 31 สิงหาคม 2562 9.00-12.00 น. Curriculum planning and development I

ผศ. นพ.สุประพัฒน์

และ ผศ. ดร.อลิศรา

4 ส. 7 กันยายน 2562 9.00-12.00 น. Curriculum planning and development II ผศ. ดร.อลิศรา
5 ส. 14 กันยายน 2562 9.00-12.00 น.

นำเสนอรายงานบุคล ครั้งที่ 1

(face to face and synchronous online)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์
6 พฤ. 19 กันยายน 2562 17.00-20.00 น. Outcome-based curriculum (OBE)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์

และ อ. ดร.นพ.ยอดยิ่ง

7 พฤ. 26 กันยายน 2562 17.00-20.00 น. Thai Qualification Framework for Higher Education (TQF: HEd)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์

และคุณพัชดาพรรณ

8 พฤ. 3 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น. Educational objectives ผศ. นพ.สุประพัฒน์
9 พฤ. 10 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น. Educational environment ผศ. พญ.กษณา
10 พฤ. 24 ตุลาคม 2562 17.00-20.00 น.

นำเสนอรายงานบุคล ครั้งที่ 2

(face to face and synchronous online)

ผศ. นพ.สุประพัฒน์
11 ส. 26 ตุลาคม 2562 9.00-12.00 น. Seminar for Online learning ผศ. นพ.สุประพัฒน์
12 อา. 27 ตุลาคม 2562 9.00-12.00 น. สอบปลายภาค ผศ. นพ.สุประพัฒน์

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม    

 

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

 

choice

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียน 9,000 บาทต่อ 1 หลักสูตร หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

 

(ยกเว้นการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการศึกษาสำหรับบุคลทั่วไปเข้าศึกษารายวิชาระดับบัณฑิตศึกษา ได้แก่ ค่าบำรุงการศึกษา, ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย และค่าบริการ Internet)

 

*โดยผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- หลักการวิจัยทางการศึกษา

- การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ

- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

- การวิจัยเชิงสำรวจ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “หลักการวิจัยทางการศึกษา” และ “การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาตร์สุขภาพ” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 9,000 + 9,000 = 18,000 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น