รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง Qualitative Research การวิจัยเชิงคุณภาพ

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

การวิจัยเชิงคุณภาพ
Qualitative Research


การทำวิจัยเชิงคุณภาพไม่ยากอย่างที่คิด
เรามีเทคนิคมากมายที่จะช่วยให้การทำวิจัยของคุณ ประสบความสำเร็จ

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 7 มกราคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00-20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น.
เปิดให้เรียนทั้งแบบ เรียนในห้องเรียน และ เรียนทางไกลผ่านระบบออนไลน์

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๑๓    การวิจัยเชิงคุณภาพ        ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    513    Qualitative Research       

         

ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตในบริบทจริง การวิเคราะห์เอกสาร การบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรายงานผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

    Philosophical foundations of qualitative research; nature of qualitative research; qualitative research designs, individual interviews, group interviews, field observation, document analysis; data management and analysis in qualitative research; reporting findings from qualitative research.

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส 513      การวิจัยเชิงคุณภาพ 

SIHE 513       Qualitative Research

อาจารย์ผู้สอน    1. รศ. ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

                        2. ผศ. ดร.อลิศรา ชูชาติ  (อาจารย์พิเศษ)

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ
1 9 มกราคม 2562 17.00-20.00 น. ความหมายและคุณลักษณะสำคัญในการเลือกใช้วิจัยเชิงคุณภาพ
2 16 มกราคม 2562 17.00-20.00 น.

- ปรัชญาและทฤษฏีที่ส่งผลต่อการวิจัยเชิงคุณภาพ

- พัฒนาการของการวิจัยเชิงคุณภาพ

3 23 มกราคม 2562 17.00-20.00 น. รูปแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
4 30 มกราคม 2562 17.00-20.00 น. การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ
5 6 กุมภาพันธ์ 2562 17.00-20.00 น. วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์เอกสาร  การสนทนากลุ่ม
6 13 กุมภาพันธ์ 2562 17.00-20.00 น. วิธีเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ : การสัมภาษณ์  การสังเกต
7 20 กุมภาพันธ์ 2562 17.00-20.00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์เนื้อหา
8 27 กุมภาพันธ์ 2562 17.00-20.00 น. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ : การวิเคราะห์แก่นสาระ
9 6 มีนาคม 2562 17.00-20.00 น. วิธีการเขียนรายงานการวิจัยเชิงคุณภาพ
10 13 มีนาคม 2562 17.00-20.00 น. การนำเสนอโครงการวิจัย
11 24 มีนาคม 2562 10.00-12.00 น. Seminar for Online learning
12 24 มีนาคม 2562 13.00-16.00 น. สอบปลายภาค

หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

 

choice

 

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร 14,150 บาท หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

*ผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
- ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒
- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒
- สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และ “การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 14,150 + 9,000 = 23,150 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น