รับสมัครเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร เรื่อง สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
ขอเรียนเชิญผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) เรื่อง 

สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา
Basic Statistics for Educations


"สถิติพื้นฐานสำหรับวิจัยทางการศึกษา ไม่ได้ยากอย่างที่คิด หากผู้เรียนเข้าใจสถิติพื้นฐานแล้ว สามารถสร้างงานวิจัยได้อย่างแน่นอน"

--------------------------

เปิดเรียนวันที่ 7 มกราคม 2562

  เปิดรับสมัครวันที่ 3 - 14 ธันวาคม 2561

เรียนนอกเวลาราชการ จ.-ศ. เวลา 17.00-20.00 น.  และ ส. เวลา 09.00-12.00 น. / 13.00-16.00 น.
หลักสูตรนี้เปิดให้เรียนเฉพาะรูปแบบออนไลน์เท่านั้น

คลิกเพื่อสมัครเข้าเรียน

รายละเอียด

ไม่ว่าท่านจะทำอาชีพอะไร ไม่ว่าท่านจะจบวุฒิการศึกษาใด ไม่ต้องสอบข้อเขียน
ไม่ต้องสอบสัมภาษณ์เพื่อเข้าเรียน ไม่ต้องไปสอบภาษาอังกฤษเพื่อเอามายื่นในการสมัคร

ขอแค่มีใจรักด้านการศึกษา ก็สามารถเข้าศึกษาหลักสูตรนี้ได้

 

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาใดก็ได้ (ขอเพียงมีใจรักด้านการศึกษา)

 

เงื่อนไขการผ่านหลักสูตร

1. เข้าเรียนไม่ต่ำกว่า 80% ของระยะเวลาเรียนทั้งหมด
2. ส่งรายงานตามข้อกำหนด
3. สอบปลายภาค

 

สิ่งที่ท่านจะได้รับหลังจากสำเร็จการศึกษา

1. ได้รับประกาศนียบัตร หลักสูตรประกาศนียบัตร (หลักสูตรระยะสั้น) สามารถนำไปปรับตำแหน่งหน้าที่ได้(ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขหน่วยงานของท่าน)
2. ได้รับ transcript หลังจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยมหิดล ผู้จบหลักสูตร สามารถนำหน่วยกิตที่ได้ ไปใช้เทียบโอนหน่วยกิตเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท มหาวิทยาลัยมหิดลได้


 

คำอธิบายรายวิชา

ศรกส   ๕๑๕    สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา                                     ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    515     Basic Statistics for Educators

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน ขนาดอิทธิพล การคำนวณขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลชนิดแบ่งกลุ่มกับการทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่ม สหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย สถิตินอนพาราเมตริก       

    Concepts of measurement; descriptive statistics, inferential statistics; statistical power; sample size calculation and sampling; statistical hypotheses; hypothesis testing; categorical data and chi-square; testing the differences between groups; correlation, regression; non-parametric statistics.

ตารางสอน

ตารางสอน

            เรียนนอกเวลาราชการตามกำหนดเวลาตามตารางต่อไปนี้

ศรกส 515      สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา

SIHE 515       Basic Statistics for Educators

อาจารย์ผู้สอน    รศ.ดร.นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา หัวข้อ
1 12 มกราคม 2562 9.00-12.00 น. แนะนำรายวิชา
2 19 มกราคม 2562 9.00-12.00 น. การแจกแจงความถี่, การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
3 26 มกราคม 2562 9.00-12.00 น. สถิติอ้างอิง, มโนทัศน์เบื้องต้นเกี่ยวกับสถิติอ้างอิง, การทดสอบสมมติฐาน
4 2 กุมภาพันธ์ 2562 9.00-12.00 น. การใช้งานโปรแกรม SPSS เบื้องต้น
5 9 กุมภาพันธ์ 2562 9.00-12.00 น. การเปรียบเทียบค่าเฉลี่ยของประชากร  t-test
6 16 กุมภาพันธ์ 2562 9.00-12.00 น. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One way ANOVA)
7 23 กุมภาพันธ์ 2562 9.00-12.00 น. การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว  (One way ANOVA)
8 2 มีนาคม 2562 9.00-12.00 น. สหสัมพันธ์ (Correlation)
9 9 มีนาคม 2562 9.00-12.00 น. การวิเคราะห์ความแปรปรวนร่วม (ANCOVA)
10 16 มีนาคม 2562 9.00-12.00 น. สถิติทดสอบที่ไม่ใช้พารามิเตอร์
11 23 มีนาคม 2562 9.00-12.00 น. Seminar for Online learning
12 24 มีนาคม 2562 8.00-10.00 น. สอบปลายภาค
หมายเหตุ : ข้อมูลในตารางสอน อาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

สถานที่เรียน :      สถานที่เรียน :  ห้อง 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

choice

 

 

ขั้นตอนการสมัคร

วิธีการสมัครเข้าเรียน

 

 

ค่าลงทะเบียน

อัตราค่าลงทะเบียนต่อหลักสูตร 14,150 บาท หากเลือกหลักสูตรอื่นเพิ่มเติม จะชำระค่าลงทะเบียนเพิ่มอีก 9,000 บาทต่อหลักสูตร

*ผู้สนใจสามารถเลือกกี่หลักสูตรก็ได้  ตามรายวิชาที่เปิดสอน ดังนี้

- เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา
- ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒
- การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒
- สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา
- การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ
- การวิจัยเชิงคุณภาพ

 

ตัวอย่าง หากท่านสนใจหลักสูตร “การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ” และ “การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒” อัตราค่าลงทะเบียนที่ท่านต้องชำระคือ 14,150 + 9,000 = 23,150 บาท

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

**บุคลากรภายในคณะฯ ที่ต้องการขอทุนสามารถขอรับคำปรึกษาวิธีการเขียนโครงการเพื่อขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โสภวัฒนกุล โทร. 024196637 / 024199978  หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

**สำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่สังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถขอทุนการศึกษาได้ เฉพาะการเรียนแบบ Full Course เท่านั้น (เรียนเต็มหลักสูตร) ผู้สนใจสามารถอ่านรายละเอียดได้ คลิกที่นี่เพื่ออ่านรายละเอียด Fullcourse

แบบฟอร์มลงทะเบียน

แบบฟอร์มลงทะเบียนนี้ ใช้สำหรับเก็บข้อมูลผู้สนใจเข้าศึกษาหลักสูตรระยะสั้น เมื่อเจ้าหน้าที่ทราบข้อมูลแล้ว จะติดต่อกลับไปหาท่านเพื่อแจ้งรายละเอียดของหลักสูตรให้ทราบต่อไป และ เมื่อถึงวันเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่จะติดต่อไปหาท่านเพื่อแจ้งให้ท่านดำเนินการสมัครทั้งทางโทรศัพท์ และ E-mail


**หมายเหตุ แบบฟอร์มนี้ไม่ใช่แบบฟอร์มสมัครเข้าเรียน เป็นเพียงแบบฟอร์มสำหรับใช้รับข้อมูลของผู้สนใจเข้าศึกษาในหลักสูตรเท่านั้น