รับสมัครผู้สนใจ เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ภาคการศึกษาที่ 1/2561

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

หากต้องการความก้าวหน้าในอาชีพ หรือต้องการเพิ่มศักยภาพของตนเอง เพื่อไปพัฒนาองค์กร
หลักสูตรของเราสามารถช่วยให้คุณพัฒนาความรู้ความสามารถให้เป็น Professional ได้

register mschse r3

รายละเอียดหลักสูตร

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

           

หลักสูตรนี้เป็นรายวิชาที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลเปิดสอนให้แก่บุคคลทั่วไปที่สนใจพัฒนาความรู้ทางการศึกษา โดยเป็นการเรียนร่วมกับนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโท วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ซึ่งจัดสอนนอกเวลาราชการ เหมาะสำหรับผู้ที่สนใจทำงานเกี่ยวกับการจัดหลักสูตร จัดการเรียนการสอน หรือการประเมินผล นักศึกษาแพทย์ พยาบาล ทันตแพทย์ และวิทยาศาสตร์สุขภาพสาขาอื่นๆ

  1.  

 เปิดเรียนวันที่ 14 สิงหาคม 2561

เรียนนอกเวลาราชการ 17.00-20.00 น.
เลือกเรียนในห้องเรียน หรือ เรียนทางไกลผ่านระบบ Online ก็ได้
ได้รับประกาศนียบัตรเมื่อเรียนจบหลักสูตร

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ -  6 กรกฎาคม 2561
สมัครเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาโท คลิกที่นี่

(อ่านวิธีการสมัครได้ที่ เมนู ขั้นตอนการสมัครเรียน)

ดาวน์โหลดแผ่นพับ

คุณสมบัติผู้สมัครสอบ

 - จบการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์สุขภาพ หรือ
จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอื่น ๆ ร่วมกับ มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษา ไม่น้อยกว่า 3 ปี

- ได้เกรดเฉลี่ยสะสม (GPA) ตลอดหลักสูตรไม่ต่ำกว่า 2.75

- สอบผ่านหรือวางแผนจะสอบภาษาอังกฤษตาม ข้อกำหนดของ บัณฑิตวิทยาลัยก่อน 14 ส.ค. 61

อ่านเกณฑ์คะแนนภาษาอังกฤษคลิก

 

คำอธิบายรายวิชา

คำอธิบายรายวิชา

หมวดวิชาบังคับ

 

ศรกส   ๕๐๑    หลักการวิจัยทางการศึกษา                                               ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    501     Principles of Educational Research 

                             ปรัชญาของการวิจัย หลักการพื้นฐานของการวิจัยทางการศึกษา การกำหนดปัญหาวิจัย คำถามวิจัย สมมติฐานทางการวิจัย ประเด็นทางจริยธรรมในการวิจัย การทบทวนวรรณกรรม ประชากรและกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือการวิจัย ความเที่ยง ความตรง การเขียนโครงการวิจัย                 

                       Philosophical foundations of research, basic principles of educational research; defining research problems, research questions; research hypotheses; ethical issues in research; literature review; population and samples; research instrumentation; validity, reliability; writing research proposal.


ศรกส   ๕๐๒    การเรียนรู้ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ                               ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    502     Learning in Health Science Schools

    หลักการเรียนรู้และการรู้คิด พฤติกรรมนิยม การประมวลข้อมูล การรู้คิด ความจำ เชาวน์ปัญญา การเรียนรู้อย่างมีความหมาย การรู้คิดอย่างมีบริบท พัฒนาการด้านการรู้คิดและองค์ความรู้ การเรียนรู้ทางสังคม การเรียนรู้จากประสบการณ์ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางการเรียนรู้

    Principles of learning and cognition; behaviorism, cognitive information processing, memory, intelligence, meaningful learning, situated cognition, cognitive and knowledge development, social learning, experiential learning; applications of learning theories in teaching of health science programs, searching and evaluation of literature in the science of learning, presentation of research in learning.


ศรกส   ๕๐๓    วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑                       ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    503     Assessment in Health Science Programs I  

    หลักการพื้นฐานของการวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เกณฑ์ของการวัดผลที่มีคุณภาพ การวัดผลแบบระหว่างภาคและปลายภาค ความตรง ความเที่ยง ผลการเรียนรู้ที่ต้องวัดในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ระดับของการวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิธีการวัดผลที่ใช้โดยทั่วไปในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพเพื่อประเมินระดับผลลัพธ์ที่แตกต่างกัน การสอบข้อเขียน  จริยธรรมในการประเมินผล การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางการวัดผล การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางการวัดผล

    Basic principle of assessmentin health science programs; the quality criteria for good assessment, formative and summative assessment; validity, reliability; learning outcomes in health science programs; assessment levels in health science programs; assessment methods commonly used in health science programs to assess outcomes at various levels; written examination; ethical issues in assessment; searching and evaluation of literature in assessment; presentation of research in assessment.


ศรกส   ๕๐๔    การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๑                 ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    504     Curriculum Development and Evaluation of Health Science Programs  

หลักการพื้นฐานของการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขั้นตอนพื้นฐานในการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การระบุปัญหาและการประเมินความต้องการสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป้าหมายและวัตถุประสงค์ของหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ กลยุทธ์การจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การนำหลักสูตรไปใช้ หลักการพื้นฐานของการประเมินหลักสูตร ปัญหาและความผิดปกติต่างๆ ของหลักสูตร การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางหลักสูตร การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางหลักสูตร

    Basic principles of curriculum design for health science programs; basic steps in health science curriculum development; problem identification and needs assessment for health science programs, curriculum goals and objectives of health science programs; educational strategies in health science programs; implementing the curriculum; basic principles of curriculum evaluation; problems and abnormalities of curriculum; searching and evaluation of literature in curriculum; presentation of research in curriculum.


ศรกส   ๕๐๕    เทคนิคการวิจัยทางการศึกษา                                             ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    505     Educational Research Techniques  

    ปรัชญาพื้นฐานของการทำวิจัยทางการศึกษาด้วยวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพและวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงปริมาณ การวิจัยเชิงทดลอง การวิจัยเชิงสหสัมพันธ์ การวิจัยเปรียบเทียบสาเหตุ การวิจัยด้วยแบบสอบถาม สถิติเชิงบรรยายและสถิติเชิงอนุมาน รูปแบบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ การวิจัยเชิงชาติพันธุ์วรรณนา การวิจัยเชิงประวัติศาสตร์ การวิจัยเชิงปฏิบัติการ ทฤษฎีฐานราก เทคนิคการวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม การสังเกตภาคสนาม การวิเคราะห์เนื้อหา จริยธรรมการวิจัยทางการศึกษา

    Philosophical foundations of qualitative and quantitative research approaches; quantitative research methodologies, experimental research, correlational research, causal-comparative research, survey research; descriptive and inferential statistics; qualitative research methodologies, ethnographic research, historical research, action research, grounded theory; qualitative research techniques, interview, focus group, field observation, content analysis; ethics in educational research.


ศรกส   ๕๐๖    ทฤษฎีการเรียนรู้ในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                       ๒ (๒-๐-๔)

SIHE   506     Learning Theories in Health Science Education    

    พื้นฐานทางชีววิทยาของการเรียนรู้และการรู้คิด แรงจูงใจ และการรับรู้ความสามารถของตนเอง ทฤษฏีการสอนของกานเย การเรียนรู้จากการตั้งใจปฏิบัติ การสร้างองค์ความรู้ด้วยตนเอง ทักษะแห่งศตวรรษที่ ๒๑ ทฤษฎีพหุปัญญา ความฉลาดทางอารมณ์ พัฒนาการทางจริยธรรม หลักการพื้นฐานของสื่อการเรียนรู้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประยุกต์ทฤษฎีการเรียนรู้ในการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางการเรียนรู้ การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางการเรียนรู้

    Biological basis of learning and cognition; motivation and self-efficacy, Gagne’s theory of instruction, deliberate practice, constructivism; the 21st century skills, multiple intelligences theory, emotional intelligence; moral development; basic principles of learning media in health science programs; applications of learning theories in teaching of health science programs; searching and evaluation of literature in the science of learning, presentation of research in learning.


ศรกส   ๕๐๗    วิธีประเมินผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒                       ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    507     Assessment in Health Science Programs II  

    หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับการวัดผลขั้นสูง รูปแบบและวิธีการวัดผลที่มีใช้ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสอบปากเปล่า การสอบปฏิบัติการรายสถานี การสอบทักษะทางคลินิกรายสถานี การสอบรายยาว แฟ้มสะสมผลงาน การประเมินประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การประเมินในที่ปฏิบัติงานจริง การแปลผลและรายงานคะแนนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การตัดเกรดในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ปัญหาทางจริยธรรมในการจัดสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการทางการวัดผล การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางการวัดผล

    Principles and processes of advanced assessment; assessment methods and formats used in health science programs; oral examination, objective structured practical examination, objective structured clinical examination, long case examination, portfolio, performance assessment, workplace-based assessment, reporting and interpreting scores in health science programs, grading in health science programs, ethical problems in test administration in health science programs;searching and evaluation of literature in assessment; presentation of research in assessment.


ศรกส   ๕๐๘    การพัฒนาและประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ ๒                 ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    504     Curriculum Development and Evaluation of HealthScience Programs  

    กระบวนการเปลี่ยนแปลงหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การติดตามกระบวนการเปลี่ยนหลักสูตร มุมมองแบบต่างๆ ของการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประเมินโดยอิงวัตถุประสงค์ การประเมินโดยอิงตามการบริหาร การประเมินโดยอิงจากลูกค้า การประเมินโดยอิงจากความเชี่ยวชาญ การประเมินโดยอิงจากมุมมองตรงกันข้าม การประเมินโดยอาศัยความร่วมมือจากทุกฝ่าย มาตรฐานการประเมินหลักสูตร กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ จริยธรรมในการประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสืบค้นและประเมินคุณค่าบทความวิชาการเกี่ยวกับการประเมินหลักสูตร การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยการประเมินหลักสูตร

    Process of curricular changes in health science programs; management of health science programs; monitoring curricular changes; alternative views of health science program evaluation, objectives-oriented evaluation, management-oriented evaluation, consumer-oriented evaluation, expertise-oriented evaluation, adversary-oriented evaluation, participant-oriented evaluation; program evaluation standards, Thai qualifications framework for higher education, education criteria for performance excellence, ethical issues in health science program evaluation; searching and evaluation of literature in program evaluation; presentation of research in program evaluation.


ศรกส   ๕๐๙    วิธีการสอนในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    509     Teaching Methods in Health Science Schools      

    หลักการของการสอนในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การสอนบรรยาย การเรียนในห้องปฏิบัติการ การเรียนรู้โดยใช้ปัญหาเป็นหลัก การเรียนกลุ่มย่อย การสอนข้างเตียง การควบคุมการฝึกปฏิบัติในชั้นคลินิก การสอนในแผนกผู้ป่วยนอก การตรวจเยี่ยมผู้ป่วย การให้ข้อมูลย้อนกลับแก่ผู้เรียน การเรียนรู้ด้วยกระบวนการทำงานเป็นทีม การเรียนรู้จากการทำโครงการ ห้องเรียนกลับทาง การเรียนรู้ในชุมชน การพัฒนาสื่อการเรียนรู้สำหรับวิธีการสอนแบบต่างๆ ในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ คุณธรรมของผู้สอน ประเด็นทางจริยธรรมในการเรียนรู้จากผู้ป่วย

    Basic principles of teaching in health science programs; lecture, laboratory study, problem-based learning, small group teaching, bedside teaching, clinical supervision, ambulatory teaching, ward round, feedback, team-based learning, project-based learning, flipped classroom; learning in the community; development of learning media for various teaching methods in health science programs; teachers’ moral,ethical issues in learning from patients.


ศรกส   ๕๑๐    สัมมนาทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                               ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    510     Seminars in Health Science Education      

    การสืบค้นบทความวิชาการทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ วิเคราะห์และวิพากษ์บทความวิชาการทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเมินคุณค่าของผลงานวิชาการทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ ข้อดี และข้อจำกัดของการนำผลการวิจัยไปประยุกต์ การนำเสนอข้อมูลงานวิจัยทางการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   Literature search in health science education; analysis and critical appraisal of health science educational research articles; evaluation of health science educational research, strengths and limitations of the applications of the research findings; presentation of health science educational research.


หมวดวิชาเลือก

 

ศรกส   ๕๑๑    การพัฒนาข้อสอบในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    511     Test Development in Health Science Education Programs         

    หลักการพื้นฐานสำหรับการพัฒนาข้อสอบอย่างมีประสิทธิภาพ มาตรฐานสำหรับการทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา ความถูกต้อง ความเชื่อถือได้ การกำหนดเนื้อหาข้อสอบ ลักษณะเฉพาะของแบบทดสอบและผังการออกข้อสอบ การพัฒนาข้อสอบ การสร้างแบบทดสอบ การผลิตแบบทดสอบ  การจัดสอบ  การสอบด้วยระบบคอมพิวเตอร์  การคิดคะแนน   เกณฑ์การสอบผ่าน การรายงานผลการสอบ การทำคลังข้อสอบ การทำรายงานการสอบ ประเด็นทางจริยธรรมในการจัดสอบ

    Basic steps for effective test development, the standards for educational and psychological testing, validity, reliability, content definition, test specification and blueprinting, item development, test assembly, test production, test administration, computerized testing, scoring, passing standards, reporting examination results, item banking, test technical report, ethical issues in test administration.


ศรกส   ๕๑๒    สถานการณ์จำลองในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ               ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    512     Simulations in Health Science Education   

    บทนำสถานการณ์จำลองทางคลินิก การประยุกต์และการจัดการเรียนการสอนสถานการณ์จำลองในการศึกษาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ การออกแบบสถานการณ์จำลองอย่างมีประสิทธิภาพ สถานการณ์จำลองในทักษะการผ่าตัด สถานการณ์จำลองในทักษะที่ไม่ใช่การผ่าตัด สถานการณ์จำลองในการบริหารจัดการสถานการณ์ฉุกเฉิน กระบวนการสรุปประเด็นอย่างละเอียดและการให้ข้อมูลย้อนกลับในสถานการณ์จำลองทางคลินิก การประเมินผลในสถานการณ์จำลองทางคลินิก การบริหารจัดการสถานการณ์จำลองและระบบสนับสนุน

    Introduction to clinical simulation, application and pedagogy of simulation in health science education; designing effective simulation scenario, simulation in surgical technical skills, simulation in non-surgical technical skills, simulation in crisis resources management; debriefing and feedback in clinical simulation; assessment in clinical simulation; simulation organization and supportive system.


ศรกส   ๕๑๓    การวิจัยเชิงคุณภาพ                                                      ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    513     Qualitative Research 

    ปรัชญาพื้นฐานของการวิจัยเชิงคุณภาพ ธรรมชาติของการวิจัยเชิงคุณภาพ การออกแบบงานวิจัยเชิงคุณภาพ การสัมภาษณ์บุคคล การสัมภาษณ์กลุ่ม การสังเกตในบริบทจริง การวิเคราะห์เอกสาร การบริหารจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ การรายงานผลของงานวิจัยเชิงคุณภาพ

    Philosophical foundations of qualitative research; nature of qualitative research; qualitative research designs, individual interviews, group interviews, field observation, document analysis; data management and analysis in qualitative research; reporting findings from qualitative research.


ศรกส   ๕๑๔    การวิจัยเชิงสำรวจ                                                         ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    514     Survey Research      

    หลักการของการวิจัยด้วยแบบสอบถาม การออกแบบงานวิจัยด้วยแบบสอบถาม หลักการสร้างแบบประเมินแบบมาตรประมาณค่า การออกแบบและสร้างแบบสอบถาม การสร้างแบบสอบถามในรูปแบบกระดาษและคอมพิวเตอร์ การวิเคราะห์ข้อมูลจากมาตรประมาณค่า

    Principles of survey research, survey research designs; principles of rating scale development; questionnaire design and construction, paper-based and online survey; analysis of rating scale data.


ศรกส   ๕๑๕    สถิติพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา                                     ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    515     Basic Statistics for Educators

แนวคิดพื้นฐานเกี่ยวกับการวัด สถิติเชิงบรรยาย สถิติเชิงอนุมาน ขนาดอิทธิพล การคำนวณขนาดตัวอยางและการสุมตัวอยาง สมมติฐานทางสถิติ การทดสอบสมมติฐาน ข้อมูลชนิดแบ่งกลุ่มกับการทดสอบไคสแควร์ การทดสอบความแตกต่างระหว่างกลุ่มสหสัมพันธ์ การวิเคราะห์ถดถอย สถิตินอนพาราเมตริก       

    Concepts of measurement; descriptive statistics, inferential statistics; statistical power; sample size calculation and sampling; statistical hypotheses; hypothesis testing; categorical data and chi-square; testing the differences between groups; correlation, regression; non-parametric statistics.


ศรกส   ๕๑๖    เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ                ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    516     Information Technology for Health Science Education   

    หลักการและกระบวนการเกี่ยวกับเทคโนโลยีการศึกษา การออกแบบการสอนและสื่อในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  ระบบสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอน นวัตกรรมการศึกษา      การสืบค้นข้อมูลทางสุขภาพและวิธีการสืบค้นข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ การพัฒนารายวิชาโดยใช้ระบบสารสนเทศบริหารจัดการรายวิชา การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปต่างๆ ในการสอนและการวิจัยในการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   Principles and processesof educational technology; instructional design and media in health science education; information technology in teaching and learning system; innovation in education; searching for information in healthcare and method of searching evidence based data in health science education; development of a course vialearning management system; using application software for teaching and research in health science education.


ศรกส   ๕๑๗    การประกันคุณภาพการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ         ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    517     Quality Assurance in Health Science Schools       

          หลักการประกันคุณภาพ มาตรฐานการตรวจประเมินสถาบันการศึกษา มาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาของประเทศไทย เกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ การประเมินหลักสูตรตามเกณฑ์ของสหพันธ์โลกสำหรับแพทยศาสตรศึกษา การประกันคุณภาพตามเกณฑ์เครือข่ายมหาวิทยาลัยในเอเซีย จริยธรรมในการประกันคุณภาพหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    Principles of quality assurance; program evaluation standards; Thai qualifications framework for higher education; Thailand Quality Award; education criteria for performance excellence; World Federation for Medical Education standards for program evaluation; Asean University Network quality assurance; ethical issues in quality assurance in health science programs.


ศรกส   ๕๑๘    การพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ                     ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    518     Faculty Development in Health Science Schools  

    หลักการพื้นฐานของการพัฒนาอาจารย์ การออกแบบหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพและการนำหลักสูตรไปใช้ รูปแบบการสร้างนักการศึกษาสำหรับหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การประเมินประสิทธิภาพของหลักสูตรพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ การจัดโครงสร้างขององค์กรเพื่อสนับสนุนการพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเลื่อนตำแหน่งวิชาการในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ประเด็นทางจริยธรรมในการพัฒนาอาจารย์ในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                   Basic principles of faculty development; designing and implementing faculty development curriculum in health science schools, various approaches in developing educators for health science programs, evaluation of the effectiveness of faculty development program in health science schools; organizational structure to support faculty development in health science schools; academic promotion in health science schools; ethical issues in faculty development in health science schools.


ศรกส   ๕๑๙    ภาวะผู้นำกับการจัดการองค์กรในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ        ๒ (๒-๐-๔)

SIHE    519     Leadership and Organization in Health Science Schools 

    หลักการพื้นฐานของภาวะผู้นำ บทบาทของผู้นำกับกระบวนการเปลี่ยนแปลง การพัฒนาอุปนิสัยความเป็นผู้นำ การตัดสินใจ ลักษณะของผู้นำ ภาวะผู้นำตามสถานการณ์ ภาวะผู้นำการปฏิรูป ภาวะผู้นำในสถานการณ์ซับซ้อน การเจรจาต่อรอง ความยั่งยืนของการเปลี่ยนแปลง หลักการพื้นฐานของการจัดการองค์กร โครงสร้างองค์กร ทรัพยากรมนุษย์ การเมืองกับการจัดการองค์กร สัญลักษณ์ขององค์กร การประยุกต์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการจัดการองค์กรในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    Basic principles of leadership, the roles of leaders and the change processes, developing habits of effective leaders; decision making; leadership styles, situational leadership, transformational leadership, leadership in a complex situation; negotiation, sustainability of changes; basic principles of organization management, organization structures, human resources; politics in organizations; organization symbols; applications of knowledge of leadership and organization in health science schools.


ศรกส   ๕๒๐    การจัดประสบการณ์ทางคลินิกและการทบทวน                         ๒ (๐-๖-๒)

SIHE    520     Clinical Experience and Reflection  

    พฤติกรรม และกระบวนการทำงานของอาจารย์ และ/หรือ นักวิชาการศึกษา ในการจัดการสอนและการ วัดผลนักศึกษาชั้นคลินิกหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การเขียนทบทวนประสบการณ์ที่ได้รับ

    Behaviors and work processes of teachers and/or educators in teaching and assessment of clinical students in a health science program; reflection of experience.


ศรกส   ๕๒๑    ทักษะการสื่อสารพื้นฐานสำหรับนักวิชาการศึกษา                       ๒ (๑-๒-๓)

SIHE    521     Basic Communication Skills for Educators  

    หลักการ ทฤษฎี กระบวนการ ที่เกี่ยวข้องกับการสื่อสาร การติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล การติดต่อสื่อสารในองค์กร การพัฒนาความตระหนักรู้ในตนเองและการเข้าใจผู้อื่น ทักษะในการสื่อสาร การประยุกต์ทักษะการสื่อสารในการบริหาร การเรียนการสอนและการวัดผลในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ

    Principle, theories, processes, related to communication; interpersonal communication, organizational communication; development of self-awareness and empathy; communication skills; the applications of communication skills in administration, teaching, and assessment in health science programs.


วิทยานิพนธ์

ศรกส   ๖๙๘    วิทยานิพนธ์                                                                ๑๒ (๐-๓๖-๐)

SIHE    698     Thesis

          การกำหนดโครงการวิจัยทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ การดำเนินการการวิจัยอย่างมีจริยธรรม การเก็บรวบรวมข้อมูล การวิเคราะห์ผลงานวิจัย การแปลผลวิจัยและรายงานผลงานวิจัยในรูปแบบวิทยานิพนธ์ การนำเสนอและการเผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการมาตรฐาน หรือเสนอต่อที่ประชุมวิชาการ จริยธรรมในการเขียนรายงานและการนำเสนอสิ่งที่ค้นพบจากงานวิจัย                         Identifying a research project in health science education; conducting research with concern of research ethics; Data collection, analysis, interpretation of the result and report the result in terms of thesis. Presenting and publishing research in standard journals or a conference’s proceedings;Ethical practice in writing a report and presenting the research findings


สารนิพนธ์

ศรกส   ๖๙๗    สารนิพนธ์                                                                  ๔ (๐-๑๒-๐)

SIHE    697     Thematic Paper       

การกำหนดหัวข้อโครงการทางการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตร์สุขภาพ  การดำเนินการโครงการอย่างมีจริยธรรม การเขียนและการนำเสนอรายงานโครงการ จริยธรรมสำหรับการนำเสนอและการเผยแพร่รายงาน

          Identifying project proposals in health science education; conducting a project with concern of ethics, writing and presenting project reports, ethics for presenting and publishing reports

 

รูปแบบการเรียน

รูปแบบการเรียน

  1. เรียนนอกเวลาราชการ ตามกำหนดการในตารางสอนที่แสดงด้านล่าง
  2. เลือกเรียนได้แบบเรียนในห้องเรียน (face-to-face classroom) หรือทางไกล (online) ก็ได้

                 2.1   การเรียนแบบ face-to-face ผู้เข้าอบรมมาเรียนในห้องเรียน 506 อาคารศรีสวรินทิรา ชั้น 5 ในเวลาเรียนตามตารางเรียน ทำกิจกรรมต่างๆ ร่วมกับนักศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

                 2.2   การเรียนแบบ online ใช้การเรียนผ่าน website: shee.si.mahidol.ac.th/master/elearning โดยจะมีการให้บทความวิชาการในหัวข้อที่สอน เพื่อให้ผู้สนใจไปศึกษาเองร่วมกับการดู vdo ที่บันทึกการสอนในห้องเรียน face-to-face ในคาบเรียนตามตารางสอน แล้วส่งงานตามข้อกำหนดของรายวิชาเพื่อแสดงว่าได้เรียนรู้เนื้อหาที่สอนจริง

ขั้นตอนการสมัครเรียน

วิธีการสมัครเข้าเรียน

1. เข้าเว็บไซต์ www.grad.mahidol.ac.th/th (เลือกภาษาไทย) จากนั้นให้คลิกที่กรอบ Admission

2. คลิกที่ Banner ดังรูปภาพ

3. เว็บไซต์จะแสดงรายละเอียด คณะฯ สาขาต่าง ๆ ที่เปิดสอน ให้คลิกที่ปุ่ม "รับสมัครออนไลน์ ตลอดทั้งปี"

4. เลือก "Thai Students"

5. ระบบจะแสดงหน้าแบบฟอร์มการสร้าง Account ให้กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด Sign Up

6. หลักจากสมัครสมาชิกเสร็จแล้ว ระบบจะแสดงข้อความแจ้งเตือนขึ้นมา ให้ผู้สมัครทำการ Login เข้าสู่ระบบ

 

7. ภาพตัวอย่างหลังจาก Login เข้าสู่ระบบแล้ว ระบบจะให้กรอกใบสมัคร

ให้ผู้สมัครเลือกหลักสูตร ดังตัวอย่างด้านล่างนี้

ระดับ = ระดับปริญญาโท

คณะ = คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

หลักสูตร = 2043MS00 : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)

 

 

อัตราค่าลงทะเบียนและทุนการศึกษา

รายละเอียดค่าธรรมเนียมการศึกษา

1. ค่าบำรุงการศึกษา (Education Service Fee)
   1.1 ภาคการศึกษาแรก     6,300 บาท
   1.2 ภาคการศึกษาที่สอง  4,300 บาท

ปีการศึกษาละ  10,600 บาท
2. ค่ากิจกรรมนักศึกษา (Student Activities Fee) ภาคการศึกษาละ    250 บาท
3. ค่าบำรุงบัณฑิตวิทยาลัย (Graduate Studies Fee) ภาคการศึกษาละ  750 บาท
4. ค่าบริการอินเทอร์เน็ต (Internet) ภาคการศึกษาละ   300 บาท
5. Health Insurance (Additional Fee for Non-Thai Students) ปีละ 1,300 บาท
6. ค่าหน่วยกิต (Graduate Tuition Fee)
    (บรรยาย/ปฏิบัติ/สัมมนา)
หน่วยกิตละ     4,500 บาท

ดาวน์โหลดไฟล์ ประกาศค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล

 

 

ทั้งนี้ บุคลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับทุนของคณะฯ ได้

รายละเอียดการขอทุน

สำหรับเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน http://www.si.mahidol.ac.th/th/division/hr/sds/

สำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ http://www.si.mahidol.ac.th/th/academics/

ทุนการศึกษา (จากฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล) http://www.sirirajgrad.com/ทุนการศึกษา/

 

 

สำหรับบุคลากรภายนอกคณะฯ สามารถขอรับทุนการศึกษาได้ โดยติดต่อสอบถามเรื่องการขอทุนการศึกษาได้ที่ คุณรัตนสุดา โทร. 024196637 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.