ประกาศหลักสูตรฯ

วิทยานิพนธ์/สารนิพนธ์

11. การปรับพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา


10. การยื่น บฑ.42 รายงานผลและประเมินผลวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์


9. การยื่นของสอบวิทยานิพนธ์ สารนิพนธ์ น้อยกว่า 15 วัน


8. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562


7. ระเบียบการจำกัดเวลาในการทำวิทยานิพนธ์


6. หลักเกณฑ์การป้องกันการคัดลอกผลงานผู้อื่น ในวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์


5. แนวปฏิบัติการเสนอขอคำรับรองจากคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน (IRB)


4. การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์


3. การแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ปีการศึกษา 2560


2. กำหนดการสอบประมวลความรู้ ปีการศึกษา 2560


1. แนวทางการลงทะเบียนวิทยานิพนธ์ หรือ สารนิพนธ์