รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

อาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - นามสกุล:ศ.ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
  Prof. Dr. Phongthara Vichitvejpaisal
ตำแหน่งทางวิชาการ:ศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
  

Nitipatana Cheirakul, Associate Professors

ตำแหน่งทางวิชาการ:รองศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
  Arb-Aroon Lertkhachonsuk, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ:รองศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ชื่อ - นามสกุล:ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย
  Vorawan Vanicharoenchai, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน คณะพยาบาลศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล:รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
  Cherdsak Iramaneerat , Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ:รองศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:ผศ. พญ.กษณา รักษมณี
  Kasana Raksamani, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

 

อาจารย์ประจำ

ชื่อ - นามสกุล:อ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
  Suprapath Sonjaipanich, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ:อาจารย์
สังกัด:ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
  Tripop Lertbunnaphong, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:ผศ. พญ.สหัสา หมั่นดี
  Sahatsa Mandee, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ - นามสกุล:ผศ. พญ.ขัตติยา มโนมยางกูร
  Kattiya Manomatangkul, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ:ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด:ภาควิชาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


Last modified: Tuesday, 21 August 2018, 8:06 AM