รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

 รายนามอาจารย์ประจำหลักสูตร

ชื่อ - นามสกุล : ศ.ดร. นพ.พงศ์ธารา วิจิตเวชไพศาล
    Prof. Dr. Phongthara Vichitvejpaisal
ตำแหน่งทางวิชาการ : ศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : รศ. นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล
    Nitipatana Cheirakul, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาอายุรศาสตร์

aab
ชื่อ - นามสกุล : รศ. พญ.อาบอรุณ เลิศขจรสุข
    Arb-Aroon Lertkhachonsuk, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด :

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี


ชื่อ - นามสกุล : ผศ.ดร.วรวรรณ  วาณิชย์เจริญชัย
    Vorawan Vanicharoenchai, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

acherd
ชื่อ - นามสกุล : รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์
    Cherdsak Iramaneerat , Associate Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาศัลยศาสตร์

AKASANA
ชื่อ - นามสกุล : รศ. พญ.กษณา รักษมณี
    Kasana Raksamani, Associate Professors
ตำแหน่งทางวิชาการ : รองศาสตราจารย์
สังกัด : สาขาวิชาวิสัญญีวิทยา

รายนามอาจารย์ประจำ

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์
    Suprapath Sonjaipanich, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชากุมารเวชศาสตร์

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์
    Tripop Lertbunnaphong, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พญ.สหัสา หมั่นดี
    Sahatsa Mandee, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

 
ajkattiya
ชื่อ - นามสกุล : ผศ. พญ.ขัตติยา มโนยางกูร
    Kattiya Manomatangkul,Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ชื่อ - นามสกุล : อ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ
    YodYing Dangprapai, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด : ภาควิชาสรีรวิทยา

ajthasaneeya
ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ทัศนียา รัตนฤาทัย นพรัตน์แจ่มจำรัส
   

Thasaneeya Ratanaroutai Nopparatjamjomras,

Assistant Professor

ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

a keng
ชื่อ - นามสกุล : ดร.นิษฐา พุฒิมานรดีกุล
    Nittha Phuthimanoradeekul, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
สังกัด : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 รายนามอาจารย์ประจำพิเศษ

15
ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.ช่อทิพย์ สันธนะวนิช
    CHOATHIP SANTHANAVANICH, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : เกษียณอายุราชการ

 
ajchaiyapruk
ชื่อ - นามสกุล : ผศ. นพ.ชัยพฤกษ์ กุสุมาพรรณโญ
    Chaiyapruk Kusumaphanyo, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : ภาควิชาวิสัญญีวิทยา

ajalisara
ชื่อ - นามสกุล : ผศ. ดร.อลิศรา ชูชาติ
    Alissara Chuchat, Assistant Professor
ตำแหน่งทางวิชาการ : ผู้ช่วยศาสตราจารย์
สังกัด : เกษียณอายุราชการ

ajpoon
ชื่อ - นามสกุล : อ. ดร.เกียรติยศ กุลเดชชัยชาญ
    Kaittiyot Kuldejchaichan, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด :

สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ


ajsuk
ชื่อ - นามสกุล : อ. ดร.ศุกลรัตน์  อิงชาติเจริญ
    Sukolrat Ingchatcharoen, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : อาจารย์
สังกัด :

-


aj bong
ชื่อ - นามสกุล : ดร.บงกช วงศ์หล่อสายชล 
    Bonggoch Wonglorsaichon, Lecturer
ตำแหน่งทางวิชาการ : -
สังกัด :

Advanced Research Group Co., Ltd


 

Last modified: Thursday, 2 January 2020, 11:41 AM