ข่าวและประกาศ

อภิธานศัพท์

 
Picture of SIHSE Admin
อภิธานศัพท์
by SIHSE Admin - Friday, 3 August 2018, 3:16 PM
 

เอกสารชุดนี้คือคำศัพท์ต่าง ๆ ที่ผู้เรียนในหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพต้องเรียนรู้

เนื่องจากการเรียนนั้นอยู่ภายในโรงเรียนแพทย์ จึงอาจจะมีคำศัพท์บางคำที่ผู้เรียนหลาย ๆ คนไม่เคยได้ยิน


ทางอาจารย์ผู้สอน, นักศึกษารุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 จึงได้รวบรวมคำศัพท์ต่าง ๆ เอาไว้ในเอกสารชุดนี้

สามารถดาวน์โหลดมาศึกษาได้ทันที