ข่าวและประกาศ

ประกาศจากหลักสูตร ฉ18 เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 
Picture of SIHSE Admin
ประกาศจากหลักสูตร ฉ18 เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562
by SIHSE Admin - Tuesday, 24 September 2019, 10:38 AM
 

ประกาศหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ภาคพิเศษ)
เรื่อง กำหนดการส่งโครงร่างวิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ก่อนลงทะเบียนเรียน
วิทยานิพนธ์หรือสารนิพนธ์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

 

ประกาศวันที่ 24 กันยายน 2562

คลิกอ่านต่อ