ระบบตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม Essential skills for clinical teachers

สำหรับผู้สนใจเข้าอบรมโครงการ Advanced skills for clinical teachers ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจัดอบรมนั้น จะต้องผ่านการอบรมโครงการ Essential skills for clinical teachers ของศิริราชมาก่อน จึงจะมีสิทธิ์เข้าอบรม Advance skills for clinical teachers ได้
สำหรับผู้ที่เคยศึกษาโครงการ Essential skills for clinical teachers มาแล้วมากกว่า 5 ปี ควรเข้าศึกษาใหม่เพื่อเพิ่มพูนความรู้
ลำดับ   ชื่อ   นามสกุล   ชื่อโครงการที่เข้าอบรม
  วันที่อบรม
  ปีที่เข้าอบรม
1  กชพรรณ  ฟักเขียว  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  2 - 9  ตุลาคม
  2556
2  กติกา  นวพันธุ์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  2 - 5  พฤศจิกายน
  2553
3  กนกพจน์  จันทร์ภิวัฒน์  Essential skills for clinical teachers  23-24  พฤษภาคม
 2561
4  กนกพร  มงคลรัตโนทัย  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
5  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  16 - 17  กันยายน
  2552
6  กนกพร  คุณาวิศรุต  Essential skills for clinical teachers  1-2  พฤศจิกายน
 2561
7  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  5 - 6  พฤศจิกายน
  2555
8  กนกพร  อุดมอิทธิพงศ์  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
9  กนกพรรณ  เรืองนภา  Essential skills for clinical teachers  6-7  พฤศจิกายน
 2560
10  กนกรัตน์  สุขะตุงคะ  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
11  กนกรัตน์  พรพาณิชย์  Clinical Teaching  24 - 27  พฤศจิกายน
  2548
12  กนกรัตน์  เรืองสกุลราช  Clinical Teaching  13 - 14  กันยายน
  2553
13  กนกวรรณ  บุญญพิสิฏฐ์  Clinical Teaching  25 - 29  พฤศจิกายน
 2545
14  กนกวรรณ  ลิ้มศรีเจริญ  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  21 - 29  กรกฎาคม
  2549
15  กนกวลัย  กุลทนันทน์  Clinical Teaching  26 - 27  กันยายน
  2556
16  กนกอร  วัฒนพรชัย  Essential skills for clinical teachers  15 - 16  มิถุนายน
 2560
17  กนกอร  สุคนธมาน  Clinical Teaching  25 - 26  มีนาคม
  2551
18  กนิฎฐา  เลิศดำรงค์ลักษณ์  Essential skills for clinical teachers  19 - 20  กุมภาพันธ์
  2558
19  กมล  เผือกเพ็ชร์  สู่ความเป็นเลิศด้านการศึกษาฯ (New staff)  21 - 29  กรกฎาคม
  2549
20  กมล  ภัทราดูลย์  Essential skills for clinical teachers  13 - 14  สิงหาคม
  2558