ประวัติ (History)

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ (ศศว) (Siriraj Health Science Education Excellence) เริ่มต้นจากโครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา (Medical Education Research and Development หรือ MERD) ซึ่งมีมติอนุมัติจัดตั้งโครงการจากที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 22/2555 เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2555 โดยแต่งตั้ง รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์  ไอรมณีรัตน์ เป็นผู้จัดการโครงการฯ ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ที่ 1440/2556 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2556 ซึ่งโครงการจัดตั้งขึ้นกับ รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ระยะแรกมีพันธกิจในการพัฒนาอาจารย์ พัฒนากระบวนการเรียนการสอน และการวิจัยทางการศึกษา มีที่ตั้งสำนักงาน/ อุปกรณ์ รวมทั้งบุคลากรของหน่วยวิจัยและพัฒนาคุณภาพการศึกษา สังกัดงานแพทยศาสตรศึกษา ฝ่ายการศึกษา ณ ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

 ในปี พ.ศ. 2559 มีการเริ่มเปิดสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สำหรับบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 ในปี พ.ศ. 2560 นี้เริ่มมีการจัดทำหลักสูตรทางไกลผสมผสาน (online)

               17 มกราคม พ.ศ. 2560 คณะฯ มีมติอนุมัติจัดตั้ง “ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 1 /2560 โดยในระยะแรกให้อยู่ภายใต้โครงสร้างของฝ่ายการศึกษาและรองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญาเป็นผู้กำกับดูแล พร้อมทั้งให้หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็นหลักสูตรของคณะฯ

     ลักษณะการดำเนินงานของศูนย์ฯ เป็นดำเนินงานเกี่ยวกับการเรียนการสอน ส่งเสริมสนับสนุน วิจัยและบริการวิชาการโดยการทำงานกับภาคีเครือข่ายภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ในประเด็นด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตรสุขภาพ ที่จะนำไปสู่การพัฒนาการบริหารจัดการอย่างยั่งยืน นอกจากนี้ ยังเชื่อมโยงความรู้ต่างๆ โดยร่วมมือระหว่างเครือข่ายวิชาการในระดับชาติและนานาชาติเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประสบการณ์ด้านการศึกษา วิจัยและพัฒนาการศึกษาสำหรับวิทยาศาสตร์สุขภาพ เพื่อนำไปสู่การชี้นำสังคมในฐานะของมหาวิทยาลัยชั้นนำ  ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล และของมหาวิทยาลัยมหิดล

วิสัยทัศน์ (Vision)

เป็นหน่วยงานจัดอบรม/พัฒนา/ ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษาและการวิจัยการศึกษาให้อาจารย์และบุคลากรการศึกษา
เพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลสู่มาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ (Obligation)

ดำเนินการจัดฝึกอบรมพัฒนา (Faculty development) ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับแพทยศาสตรศึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรการศึกษา

เพื่อให้สามารถนำความรู้ไปพัฒนาการเรียนการสอน การจัดประสบการณ์การเรียนรู้ การประเมินผล (OLE) และการพัฒนาหลักสูตรให้มีประสิทธิภาพ

ให้คำปรึกษา/ แนะนำในเชิงวิชาการเกี่ยวกับการวิจัยการศึกษาให้แก่อาจารย์และบุคลากรการศึกษา ผลิตงานวิจัยการศึกษาที่มีคุณภาพ นำไปปรับปรุง/พัฒนา การจัดการเรียนการสอน การประเมินผล การพัฒนาหลักสูตร สามารถนำผลงานไปเผยแพร่ในวงกว้าง ทั้งในที่ประชุมวิชาการและการตีพิมพ์/ เผยแพร่ ระดับชาติและนานาชาติ

ประเด็นกลยุทธ์ (Strategic)

การพัฒนาครูแพทย์เพื่อรองรับทักษะของศตวรรษที่

การยกระดับการศึกษาสู่มาตรฐานระดับสากล

การพัฒนาเครือข่ายกับสถาบันทางการแพทย์นานาชาติ

การส่งเสริมงานวิจัยมุ่งเป้าแบบสหสาขาวิชา

การเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้


Login เพื่อดูย้อนหลัง

Welcome SHEE-website

Visitors Counter

618051
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
130
271
1352
615379
3923
7088
618051

Your IP: 54.226.73.255
2019-04-20 17:14