024199978 / 024196637 shee.mahidol@gmail.com จ - ศ | 8.00 - 16.00 น.
Log in

ระบบ Login เพื่อดู VDO ย้อนหลังเท่านั้น

Username *
Password *
Remember Me

ระบบ Login นี้ เป็นระบบที่ให้ผู้ที่อบรม Workshop ดู VDO ย้อนหลังเพื่อทบทวนความรู้หลังจบการอบรมเท่านั้น


หากต้องการเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ SHEE Online Course คลิกที่นี่

Advances in competency-based assessment ประจำปี 2563

การวัดผลผู้เรียน เป็นกระบวนการหนึ่งที่อาจารย์แพทย์ต้องพึงปฏิบัติ เพื่อให้อาจารย์แพทย์ได้ทราบว่า ผู้เรียนสามารถปฏิบัติการรักษาผู้ป่วยได้อย่างถูกต้อง ปลอดภัย และตรงตามมาตรฐานการรักษา ซึ่งในการวัดและประเมินผลก็มีมากมายหลายขั้นตอน และสามารถเลือกใช้ได้หลายวิธี เช่นการประเมินด้วยระบบ IT, การใช้ Rubric Scale, การใช้สถานการณ์จำลองในการวัดผล, การประเมิน Non-technical skills และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้อบรมจะได้เรียนรู้ในหลักสูตรนี้