024199978 024196637 shee.mahidol@gmail.com จ - ศ | 8.00 - 16.00 น.
Log in

ระบบ Login เพื่อดู VDO ย้อนหลังเท่านั้น

Username *
Password *
Remember Me

ระบบ Login นี้ เป็นระบบที่ให้ผู้ที่อบรม Workshop ดู VDO ย้อนหลังเพื่อทบทวนความรู้หลังจบการอบรมเท่านั้น


หากต้องการเข้าอบรมผ่านระบบออนไลน์ SHEE Online Course คลิกที่นี่

The Master class : Coaching and mentoring ประจำปี 2563

 

การโค้ชนั้น เป็นเรื่องที่ท้าทาย เพราะทุก ๆ คนไม่เคยมีประสบการณ์ด้านการสอนมาก่อน อาจจะโค้ชไม่ถูกวิธี ดังนั้นโค้ชมือใหม่ ควรจะเรียนรู้พื้นฐาน โดยในหลักสูตรนี้ต่อยอดมากจากโครงการอบรม Coaching and mentoring roles of medical teacher ซึ่งในหลักสูตรนี้มีเนื้อหาที่จะช่วยพัฒนาความรู้ด้านการโค้ชให้แก่ผู้อบรม ทั้งเรื่องของการใช้คำถามในการสอน ทักษะการสื่อสารและการสนทนา ทักษะการฟัง ทักษะการให้ข้อมูลป้อนกลับ การวางแผนโค้ชด้วย GROW model และอื่น ๆ อีกมากมาย ซึ่งผู้อบรมจะได้เรียน และ ฝึกจริง