Sunday 20 October 2019

SIID477

 

ศรสว ๔๗๗  การศึกษาชั้นคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ 
SIID  477   Effective  Clinical Learning 
 
 

 เรียนให้เก่ง เรียนแบบไม่เครียด ไม่เหนื่อยเมื่อขึ้นชั้นคลินิก

 
 
 

นักศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตจำนวนไม่น้อยที่ผ่านการเรียนระดับปรีคลินิกมาแล้ว ประสบปัญหาในการปรับตัวกับการเรียนในชั้นคลินิก รายวิชานี้จะช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจถึงบริบทของการเรียนในระดับคลินิกและสามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ


ผู้ป่วยมีหลากหลายรูปแบบ มีทั้งเคสที่ยากและง่าย นักศึกษาจะทำอย่างไรเมื่อต้องเผชิญกับสถานการณ์จริง พบปะ พูดคุยกับผู้ป่วยจริง ๆ หรือต้องเข้าไปยังห้องผ่าตัดของจริง นศพ.จะได้ทราบ เข้าใจถึงประสบการณ์การเป็นแพทย์มากยิ่งขึ้น


การสอน ไม่ได้เกิดจาก อาจารย์สอนนักศึกษาแพทย์เท่านั้น แต่นักศึกษาแพทย์สอน หรือให้คำแนะนำกับนักศึกษาแพทย์ชั้นเดียวกัน หรือ รุ่นน้อง ก็จะช่วยให้การเรียนรู้นั้นเกิดประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้สอนก็ได้ทบทวนความรู้ ผู้เรียนก็ได้รับความรู้ไปพร้อม ๆ กัน การสอนยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์รุ่นพี่และรุ่นน้องเข้าด้วยกันอีกด้วย

  

 


 

ตารางสอน วิชาเลือกเสรี 
ศรสว 477 การศึกษาชั้นคลินิกอย่างมีประสิทธิภาพ
SIID 477 Effective Clinical Learning

 

กลุ่มนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ที่สามารถเลือกเรียนรายวิชาเลือกเสรี

 จำนวนที่รับ 2-6 คน

 

ช่วงที่

กลุ่มนศ.พ.ปี 4

วันที่จัดการอบรม

1

406

19 มิ.ย. - 20 มิ.ย. 62

3

408

22 ก.ค. - 23 ก.ค. 62

6

401

26 ส.ค. - 28 ส.ค. 62

7

404

11 ก.ย. - 13 ก.ย. 62

9

418

7 ต.ค. - 8 ต.ค. 62

16

415

27 ม.ค.- 7 ก.พ.63

18

409

24 ก.พ.- 6 มี.ค.63

19

412

9 มี.ค. - 20 มี.ค.63

  

 

รายชื่ออาจารย์ผู้สอน

 

รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์

รศ. พญ.พรพรรณ กู้มานะชัย

ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์

ผศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์

ผศ. พญ.กษณา รักษมณี

อ. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ

อ.นพ.อนิรุต วรวาท