Sunday 20 October 2019

วิจัยทางการศึกษา

ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดบทคัดย่อได้ฟรี *คลิกที่ชื่อเรื่องเพื่อดาวน์โหลด

วิจัย ปี 2549

An evaluation of the curriculum of a graduate programme in clinical psychology
Retention of Chest Compression Performance of Medical Students


วิจัย ปี 2550

ผลของการวาดภาพสีน้ำต่อการลดความเครียดและความรู้สึกมีคุณค่าของตนเองของนักศึกษาแพทย์
ผลสัมฤทธิ์ของการใช้หุ่นจำลอง 3 มิติ เชื้อปรสิตโปรโตชัวต่อการศึกษาปรสิตวิทยา


วิจัย ปี 2551

การวิเคราะห์ข้อสอบปรนัย
การวิเคราะห์โค้งพัฒนาการที่มีตัวแปรแฝงในวิชาความผิดปกติดุลกรดด่างและอิเล็คโตรลัยท์ของนักเรียนพยาบาลวิสัญญี


วิจัย ปี 2552

Validation of a learning portfolio to assess the competency in anesthesia residents A pilot study


วิจัย ปี 2553

Comparison of self-efficacy beliefs in medical competencies between students woring in affiliated hospitals continuously and those working in departmental blocks
Educational Video to Improve the Knowledge of Health Care Providers in Pain Assessment of Preschool Children
Exploratory study of factors related to educational scores of first preclinical year medical students


วิจัย ปี 2554

การบริหารงานโรงพยาบาลร่วมสอนของภาควิชาศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์และกายภาพบำบัด คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
การศึกษาความสัมพันธ์ของผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 คะแนนสอบคัดเลือกและผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
การศึกษาเชิงเปรียบเทียบคุณลักษณะการคิดเชิงบวกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วิจัย ปี 2555

Self efficacy beliefs in basic clinical procedural skills among 6th year medical students in the academic year of 2012
The development and validation of clinical performance ratings of residents
The development and validation of performance ratings of medical students


วิจัย ปี 2556

Does a lecture recording system change study behaviors
Self assessment of the second and fifth year Siriraj medical students according
การประเมินแผนการศึกษาระดับชั้นปีที่ 1 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
การพยากรณ์ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาในระดับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
ความสัมพันธ์ระหว่างการเข้าเรียนสายกับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนในนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ปีการศึกษา 2555


วิจัย ปี 2557
ความสัมพันธ์ระหว่างพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันในด้านต่างๆ กับผลการศึกษาของนักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 2 และ 3 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล


วิจัย ปี 2558

การศึกษาทัศนคติของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกต่อการจัดการเรียนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ความคิดเห็นของนักศึกษาผู้ช่วยพยาบาลต่อคุณลักษณะบทบาทหน้าที่ของอาจารย์ที่ปรึกษาโรงเรียนผู้ช่วยพยาบาล
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการเรียนรู้อย่างมีความสุขของนักศึกษาแพทย์ระดับชั้นปรีคลินิก
พฤติกรรมการใช้สื่อสังคมออนไลน์ของนักศึกษาแพทย์ระดับปรีคลินิกของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล


วิจัย ปี 2559

- การวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้างเชาวน์อารมณ์ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา และความรู้ทางวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐานของนักศึกษาแพทย์
- Medical Students’ and Interns’ Attitudes toward Medical Ethics Education in a Thai Medical School
- ปัจจัยที่เกี่ยวข้องต่อการเลือกเรียนหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตของนักเรียนมัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6
- การวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบคะแนนสอบทักษะและหัตถการทางคลินิกจากการประเมินและรับรองความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมของนักศึกษาแพทย์ศิริราช
- ความคาดหวังของนักศึกษาแพทย์ที่มีต่อกระบวนการเรียนการสอนของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- แรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์แห่งหนึ่งในประเทศไทย


วิจัย ปี 2560

การศึกษาแบบสลับวิธีในการเรียนการสอนแบบใช้หุ่นจำลองช่วยสอนแสดงการใช้ปัญหาเป็นฐานการเรียนเรื่องการจัดการภาวะทางเดินหายใจยาก
Resident Duty Hours and Their Impact on Quality of Life and Residents’ Happiness
การศึกษาคุณภาพชีวิตของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก
การศึกษาปัจจัยที่ส่งผลให้อาจารย์แพทย์และบุคลากรเข้าร่วมอบรม
ประสิทธิผลของการเรียนการสอนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกแบบ Microbiology fantasia
ปัจจัยที่ส่งผลต่อพฤติกรรมการเรียนรู้ด้วยการนำตนเองของนักศึกษาแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
เปรียบเทียบประสิทธิภาพของการเรียนการสอน Confusion Assessment Method-ICU (CAM-ICU)

วิจัย ปี 2561

- การสำรวจความต้องการและความคาดหวังของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนเพื่อการพัฒนาเว็ปไซต์โครงการพัฒนาแพทยศาสตรศึกษาและงานวิจัยการศึกษา
- การศึกษาพฤติกรรมการเรียนของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิกปีการศึกษา 2559 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ทัศนคติต่อการวิจัยการศึกษาของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนการศึกษา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
- ประสบการณ์ของอาจารย์แพทย์ผู้มีจิตวิญญาณความเป็นครูแพทย์
- ความเป็นจริงและความคาดหวังของพยาบาลบนหอผู้ป่วย ต่อคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของนักศึกษาแพทย์เวชปฏิบัติ
- การสัมผัสประสบการณ์ตรงทางคลินิกของนักศึกษาแพทย์ชั้นปรีคลินิก
- การเรียนการสอนโดยใช้สถานการณ์จําลองในผู้เรียนทางวิสัญญีวิทยา

วิจัย ปี 2562

- การเขียนสะท้อนคิดแบบมีโครงสร้างเพื่อเพิ่มระดับความมั่นใจในการระงับความรู้สึกผู้ป่วยฉุกเฉินทางสูติกรรม ให้นักศึกษาวิสัญญีพยาบาล
- การวิเคราะห์ภาพรวมภูมิหลังของ นศพ. ปี1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
- ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของ นศพ. ปี 6