Sunday 20 October 2019

รับสมัครแพทย์ใช้ทุน

  

 การเปิดรับสมัครแพทย์ใช้ทุน ประจำปี 2562 จำนวน 2 คน

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสัมภาษณ์

1. นายศรัณย์ วานิชพงษ์พันธุ์

2. นายศรัณย์ชัย  แพเจริญชัย

 กำหนดการรับสมัคร

กำหนดการ วันที่
เปิดรับสมัคร และ ส่งเอกสาร ตั้งแต่วันนี้ - 3 ก.ค. 2562
สอบสัมภาษณ์

วันที่ 10 ก.ค. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น.

ณ ห้องพุกกะเวส 3 อาคารอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ส่งผลคะแนนภาษาอังกฤษ วันที่ 1 มิ.ย. 2563
เริ่มปฏิบัติงาน วันที่ 1 มิ.ย. 2563

• จดหมายแนะนำตัว letter of recommendation  ต้องส่งจดหมายแนะนำสองฉบับ โดยนำมาส่งในวันสัมภาษณ์

• Personal statement ให้ผู้สมัครเขียนบทความในหัวข้อ
“เหตุใดฉันจึงต้องการเป็นแพทย์ใช้ทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” ส่งภายในวันที่ 3 ก.ค. 2562
อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ไขข้อข้องใจ การเข้าเป็นแพทย์ใช้ทุน ประจำศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

  

ตอนที่ 1 แนะนำศูนย์ และหน้าที่ของแพทย์ใช้ทุน
 
 
ตอนที่ 2 การศึกษาต่อปริญญาโท และความก้าวหน้าทางวิชาชีพ
 
 
 
 

 


 


สังกัดศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ถ้าท่านรักงานด้านการศึกษา อยากเป็นอาจารย์
อยากทำวิจัยการศึกษา มีโอกาสได้ปริญญาโท
และมีโอกาสได้รับทุนศึกษาต่อแพทย์ประจำบ้าน
 
 
ภาระงาน
 - ​ผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรมพัฒนาอาจารย์ด้านการศึกษา
 - ช่วยเหลืออาจารย์ในการผลิตสื่อการเรียนการสอนต่าง ๆ 
 - ทำวิจัยด้านการศึกษา
 - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
 
คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ
 • ไม่จำกัดเพศ อายุไม่เกิน 30 ปี (เพศชายต้องปลดพันธะทางทหารประจำการมาแล้วหรือเป็นทหารกองหนุน)
 • อยู่ระหว่างการศึกษาชั้นปีที่ 6 เป็นนักศึกษาแพทย์เวชปฏับติ (Extern) และจะสำเร็จการศึกษาแพทยศาสตรบัณฑิต
 ก่อนวันที่ 31 พฤษภาคม 2563 จากสถาบันที่แพทยสภาให้การรับรอง
 • ต้องผ่านการสอบจากศูนย์ประเมินและรับรองความรุ้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม (ศ.ร.ว.)
 ของแพทยสภา ขั้นตอนที่ 1 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน (basic medical sciences)
 และขั้นตอนที่ 2 ความรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (clinical sciences)
 • มีเกรดเฉลี่ยสะสมปีที่ 1-5 (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
 • มีคุณสมบัติตามระเบียบพนักงานมหาวิทยาลัยมหิดล
 • มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงาน
 • ไม่มีความประพฤติที่เสื่อมเสียทั้งเรื่องส่วนตัว การศึกษา และการปฏิบัติงาน
 • ไม่เคยต้องรับโทษทางคดีอาญา
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office ภาษาไทย-อังกฤษได้ดี
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษระดับดีขึ้นไป
 • มีผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ อย่างใดอย่างหนึ่ง (ยื่นคะแนนภาษาอังกฤษ ภายใน 1 มิถุนายน 2563)
       - TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 คะแนน หรือ
       - IELTS (Academic Module) ระดับ 3 ขึ้นไป หรือ
       - TOELF IBT (Internet Based) 29 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - TOEFL-ITP 390 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - TOEFL-CBT 90 คะแนนขึ้นไป หรือ
       - MU GRAD Test 36 คะแนนขึ้นไป และเป็นผลการสอบที่มีระยะเวลาไม่เกิน 2 ปี นับถึงวันยื่นใบสมัคร (กรุณาแนบเอกสาร)

เอกสารประกอบการสมัคร

ต้องเขียนใบสมัครและส่งหลักฐานประกอบการสมัคร ที่งานบริการการศึกษา ฝ่ายการศึกษา ตึกอดุลยเดชวิกรม ชั้น 6 
(ติดตามประกาศการยื่นเอกสารการสมัครยื่น พร้อมใบสมัคร ได้ที่เว็บไซต์)
a. จดหมายแนะนำตัว letter of recommendation  ต้องส่งจดหมายแนะนำสองฉบับ  โดยใส่ซองปิดผนึกและมีลายเซ็นของผู้ให้คำแนะนำทับการผนึกซอง โดยนำมาในวันสัมภาษณ์
               
b. Personal statement ให้ผู้สมัครเขียนบทความในหัวข้อ “เหตุใดฉันจึงต้องการเป็นแพทย์ใช้ทุนของศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ” โดยพิมพ์ด้วย MS Word document ในกระดาษขนาด A4 พิมพ์ single space อักษร cordia new UPC font size 14 points เว้นขอบด้านละ 2.5 cm. ความยาว 2 - 3 หน้ากระดาษ ส่งเป็น electronic file ให้ email ของศูนย์ฯ (This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.) จะต้องส่งภายในวันที่ 3 ก.ค. 2562