Sunday 20 October 2019

ร่วมงานกับเรา

 

ตำแหน่ง อาจารย์ประจำศูนย์

 

ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  

ตำแหน่ง  อาจารย์ 
สถานที่ปฏิบัติงาน  ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ
อัตราเงินเดือน 32,450 บาท (ยังไม่รวมค่าตอบแทนอื่น ๆ)

ลักษณะงานของตำแหน่งที่เปิดประกาศรับสมัคร

 

• ภาระงานด้านการสอน : สอนนักศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการสอนและ/หรือการอบรมในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้อง เป็นที่ปรึกษาปริญญานิพนธ์และ/หรือให้คำแนะนำ-ปรึกษาแก่นักศึกษา

• ภาระงานด้านการวิจัย : ผลิตงานวิจัยทางการศึกษาเพื่อนำเสนอและเผยแพร่ในระดับชาติหรือนานาชาติ

• ภาระงานด้านบริการวิชาการ : เป็นวิทยากรหรือผู้ช่วยวิทยากรในการจัดอบรม และให้บริการวิชาการแก่สังคม ทำนุบำรุงศิลป
             วัฒนธรรม และหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือตามที่ได้รับมอบหมาย

 คุณสมบัติสำหรับตำแหน่งที่เปิดรับ

 

1. ได้รับคุณวุฒิปริญญาเอกหรือสูงกว่าทางด้านการศึกษา
2. มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
3. หากมีประสบการณ์การสอนหรือการทำงานในสถาบันการศึกษาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ(ต้องแนบใบรับรองการผ่านงานประกอบการสมัคร)
4. ไม่จำกัดเพศ (หากเป็นเพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้วหรือได้รับการยกเว้น กรุณาแนบ สด.8 หรือ สด.43 มาด้วย)
5. อายุไม่เกิน 45 ปีบริบูรณ์นับถึงวันรับสมัคร
6. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา) 
    6.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
    6.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?" 
7. เกณฑ์คะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ 
    7.1 IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน 
    7.2 TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน
    7.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน
    7.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
    7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

 เอกสารสำหรับใช้สมัคร

 

1. สำเนาบัตรประชาชน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
2. รูปถ่าย (ขนาดไม่เกิน 300 KB)
3. Transcript (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
4. สำเนาทะเบียนบ้าน (ขนาดไม่เกิน ไม่เกิน 700 KB)
5. หลักฐานการเกณฑ์ทหาร (กรณีเพศชาย) (ไม่เกิน 700 KB)
6. กรุณาแนบเอกสารดังต่อไปนี้ (หากไม่มีจะไม่รับพิจารณา) (ไม่เกิน 700 KB)
    6.1 ประวัติส่วนตัวโดยสังเขป(Curriculum Vitae : CV)
    6.2 ส่งบทความภาษาอังกฤษ พิมพ์ในกระดาษ A4 ความยาว 5-10 หน้า โดยใช้Font:Time New Roman ขนาด 12 point, double space, Margins ด้านละ 1 นิ้ว ในหัวข้อ "How can I improve the Master of Science Program in Health Science Education at Mahidol University?" 
7. ผลคะแนนทดสอบภาษาอังกฤษ (ไม่เกิน 700 KB)
    7.1 IELTS (Academic Module)ไม่ต่ำกว่า 6คะแนน 
    7.2 TOEFL IBT (Internet Based)ไม่ต่ำกว่า 79คะแนน
    7.3 TOEFL-ITP ไม่ต่ำกว่า 550คะแนน
    7.4 TOEFL-CBT ไม่ต่ำกว่า 213 คะแนน
    7.5 MU GRAD Test ไม่ต่ำกว่า 80 คะแนน

จำนวน 1 อัตรา
วิธีการคัดเลือก

1) พิจารณาจากเอกสารที่แนบ

2) สอบสัมภาษณ์ (กำหนดวันสอบจะแจ้งให้ทราบภายหลังจากได้รับเอกสารการสมัคร)

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้

คลิกเพื่อสมัคร

 

หลังจากกรอกแบบฟอร์มเสร็จแล้ว ขอให้ส่งเอกสารสำหรับใช้สมัครมาที่ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.