Sunday 20 October 2019

 

 
คณะผู้บริหาร
    -   คณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
  
    -   รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
 
  -   ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
 
คณะกรรมการบริหาร
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

 

1.   ศ. พญ.สุวรรณี สุรเศรณีวงศ์       
รองคณบดีและผู้อำนวยการโรงเรียนแพทย์ศิริราช
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา
2.   รศ. นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ  
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง ประธาน
3.   รศ.ดร. นพ.ถาวรชัย ลิ้มจินดาพร        
รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา
ตำแหน่ง รองประธาน
4.   ผศ. นพ.รัฐพล ตวงทอง             
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการ
5.   อ.ดร. นพ.ยอดยิ่ง แดงประไพ         
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการ
6.   ผศ. นพ.สุประพัฒน์ สนใจพาณิชย์     
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการ
7.   ผศ. พญ.กษณา รักษมณี             
รองผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ตำแหน่ง กรรมการ
8.   ผศ. พญ.อนัญญา พงษ์ไพบูลย์       
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการ
9.   รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์       
  ผู้อำนวยการศูนย์ฯ
ตำแหน่ง กรรมการและเลขานุการ
10. นางอรุณี ลีศิริชัยกุล          
รักษาการหัวหน้าฝ่ายการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
11. นางสาวสุพาภรณ์ เฉลิมวุฒิ            
หัวหน้างานการศึกษาระดับหลังปริญญา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
12. นางสาวปุณยนุช พินชู                  
หัวหน้างานแพทยศาสตรศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
13. นางภัทรวรรณ บุณโยประการ     
หัวหน้างานบริการการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
14. นางนภัสสร รุ่งเรือง               
หัวหน้างานธุรการและสนับสนุนการศึกษา
ตำแหน่ง กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ