Sunday 20 October 2019

รู้จักองค์กร

เมนู พัฒนาความรู้ด้านแพทยศาสตรศึกษา

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิธีสมัครสำหรับ บุคลากรศิริราช
ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิธีสมัครสำหรับ บุคลากร รพ.ร่วมสอน และ ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ arrow gif - วิชาเลือกเสรีนี้สำหรับนักศึกษาแพทย์ชั้นปี 4 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เท่านั้น

Tailor-made courses

 

บริการจัดอบรมเฉพาะกลุ่มในหน่วยงานของท่าน


► คำอธิบาย

• Tailor-made courses เป็นการให้บริการจัดฝึกอบรมพัฒนาความรู้ และทักษะทางการศึกษาในโรงเรียนวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้แก่หน่วยงานภายในหรือภายนอกคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 

• หลักสูตร/หัวข้ออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่ศูนย์ฯ จัดอยู่แล้ว หรืออาจเป็นหลักสูตรฝึกอบรมที่จะออกแบบมาเพื่อการเฉพาะตามความต้องการของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีเนื้อหาผสมผสานกับข้อมูลด้านที่ปรึกษาเพื่อให้ได้ความลึกซึ้ง หรืออาจจะเป็นหัวข้อใหม่ที่เกี่ยวกับด้านการศึกษาและประสงค์ให้ศูนย์ฯ จัดหลักสูตรฝึกอบรมก็ได้

• ระยะเวลา และรูปแบบการอบรม สามารถปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม ซึ่งหน่วยงานที่ต้องการจัดอบรมจะต้องตกลงร่วมกับทีมงานของศูนย์

 


► วิทยากร


• มีความรู้ จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั้งในไทยและต่างประเทศ

• มีความเชี่ยวชาญในหลักสูตรที่ทำการอบรม

• มีประสบการณ์ทำงานด้านการศึกษาวิทยาศาสตร์สุขภาพ

• เป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง รวมถึงเป็นที่ปรึกษาในองค์กรต่าง ๆ

•ได้รับเชิญบรรยายในสถาบันการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ และองค์กรต่าง ๆ มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ

 Link : CV รศ.ดร. นพ.เชิดศักดิ์ ไอรมณีรัตน์


 
ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายในคณะฯ
(อ่านรายละเอียด)
 
 
ขั้นตอนสำหรับหน่วยงานภายนอกคณะฯ
(เร็ว ๆ นี้)
 

 ตัวอย่างหลักสูตรฝึกอบรมของ SHEE


 

ช่องทางการสมัคร

ดาวน์โหลดไฟล์สำหรับสมัคร